Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ferti Pharm Sp. z o.o., ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice

W zależności od rodzaju nośnika treści zawarte w niniejszej klauzuli mogą być przekazane osobiście,
przez e-mail, pocztowo, telefonicznie lub poprzez publikację na naszej stronie internetowej.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ferti Pharm Sp. z o.o., ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Mogą się Państwo się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Ferti Pharm Sp. z o.o. ul. Żelazna 1, 40-851 Katowice

-przez e-mail: iod@fertipharm.pl

-telefonicznie: 325 065 777

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: iod@fertipharm.pl

3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

- zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem – w szczególności potwierdzenia złożenia zamówienia i wysłania wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się w tej sprawie,
- obsługiwania Państwa próśb i zapytań kierowanych do nas wszystkimi kanałami komunikacji
(np. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, mailowo etc.),

- kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej udzielanych świadczeń,

- dokonywania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

- obsługi reklamacji jeśli wpłyną,

- archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

- umowa sprzedaży z klientem,
- prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,

- przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać, po wyrażeniu od Państwa stosownej zgody, w celu przedstawienia Państwu oferty handlowej i innych informacji związanych udzielaniem usług .


4. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez:
- czas niezbędny na realizację umowy sprzedaży oraz usług z nią związanych lub powiązanych,
- czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują przechowywać Państwa dane osobowe.
- przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy sprzedaży, a w przypadku dochodzenia przez Ferti Pharm Sp. z o.o. roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań

Dane osobowe zebrane od Państwa w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

5. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Będziemy przekazywać dane osobowe:

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

- przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym,

- podmiotom, które przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartej z Ferti Pharm Sp. z o.o. umowy przetwarzania danych (np. obsługa systemów informatycznych, obsługa prawna),

- podmiotom uprawnionym przepisami prawa,

- podmiotom upoważnionym przez Państwa.

Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tylko za Państwa dodatkową zgodą.

6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile nie istnieje inny obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania,

b) prawo dostępu do danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z administratorem danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych

Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych prawem lub niezbędnych do wykonania usługi spowoduje brak udzielenia jakichkolwiek usług. W pozostałym zakresie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.