Regulamin Sklepu Internetowego
Fertinea

§ 1.
Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Fertinea określa zasady składania zamówień na towary, których sprzedaż prowadzi Sprzedający, jak również tryb i sposób zawierania umów sprzedaży oraz prawa i obowiązki stron.

 2. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

 3. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest do potwierdzenia, iż wie, że pociąga ono za sobą obowiązek zapłaty, co jest warunkiem skutecznego złożenia zamówienia.

 4. Sklep internetowy Fertinea, działa pod adresem fertinea.pl

 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego Fertinea niezbędne jest posiadanie urządzeń i programów pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, a w szczególności:

 • komputer PC lub laptop z dostępem do Internetu

 • dowolna przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript i wtyczką Macromedia Flash 9.0.246.0 lub wyższa wraz z możliwością zapisu plików cookies

 • monitor (ekran) o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli

 • aktywny adres e-mail.

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie Sklepu internetowego Fertinea pojęcia oznaczają:

 • Sprzedający – Ferti Pharm Sp. z o.o. w Katowicach, ulica Żelazna 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000626238 , NIP: 6342868124, REGON: 364828783, dane kontaktowe: telefon: +48 577 160 510 , e-mail: info@fertinea.pl

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną (w tym przypadku: nabywca towarów), dokonująca zamówienia w ramach Sklepu na towary Sprzedającego.

 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego Fertinea

 • Sklep – serwis internetowy działający pod adresem www.fertinea.pl, w ramach którego Klient może składać zamówienia i za pośrednictwem którego dochodzi do zawierania umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

 • Produkty – produkty, w tym usługi prezentowane w Sklepie

 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedającego podmiot pośredniczący przy dokonywaniu płatności.

 • Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr. 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§ 2.
Zasady przetwarzania i ochrona danych osobowych

 1. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania.

 2. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia i zawartej umowy. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. W celu realizacji zamówienia Sprzedający może udostępnić dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele, dystrybutorzy i producenci Produktów, którzy będą wysyłać Produkt bezpośrednio Klientowi, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji ich zadań, związanych bezpośrednio z wykonaniem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Klientem.  Sprzedający za odrębną zgodą Klienta przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych.

 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim.

 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedający. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych, w szczególności prawo do dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych, jak również inne uprawnienia, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych Sprzedającego za pomocą poczty elektronicznej. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej zmieniając swoje dane w „Ustawieniach Mailingu” lub kontaktując się z administratorem Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@fertinea.pl , lub informując Sprzedającego w inny sposób o rezygnacji, o której mowa powyżej.

§ 3.
Produkty

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedający oferuje Klientom możliwość nabywania będących w asortymencie Sklepu towarów i usług.

 2. Klient ma możliwość zapoznania się z opisem oraz poglądowymi zdjęciami Produktów dostępnych w ramach Sklepu.

§ 4.
Ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych (PLN).

 2. Ceny podawane przez Sklep są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

 3. W przypadku Zamówienia towarów, które mają zostać wysłane za granicę, wszelkie koszty związane z wysyłką, w tym należne podatki, cła i inne opłaty, ponosi Klient.  Z uwagi na to, iż koszty te mogą być różne w zależności, od kraju do którego miałby być dostarczony zakupiony przez Klienta Produkt, Klient powinien zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez Sprzedającego w serwisie Sklepu na temat kosztów wysyłki Produktów do poszczególnych krajów. W przypadku gdy w serwisie Sklepu nie została umieszczona informacja o kosztach wysyłki do danego kraju, Klient powinien przed złożeniem zamówienia powinien skontaktować się ze Sprzedającym celem ustalenia możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz kosztów dostarczenia Produktów. Sprzedający jest uprawniony do odmowy zawarcia sprzedaży, w przypadku gdy przesłanie Produktu do kraju wskazanego przez Klienta wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami.

 4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku Klienta będącego Konsumentem zamówienie złożone przez Klienta oraz potwierdzone przez Sprzedającego realizowane będzie po cenie obowiązującej w momencie złożenia przez Klienta oferty Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 5.
Zamówienia

 1. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem systemu zamówień dostępnego w ramach Sklepu.

 2. Składane przez Klienta zamówienie stanowi wiążącą ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz pociąga za sobą obowiązek zapłaty w przypadku jej przyjęcia przez Sprzedającego oraz zawarcia umowy sprzedaży. Przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany, iż pociąga ono za sobą obowiązek zapłaty.

 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedający przesłał Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowiące przyjęcie oferty Klienta, oferta ta przestaje wiązać.

 4. Zamówienia na Produkty (są składane) po przeprowadzeniu procesu rejestracji w serwisie internetowym Sklepu oraz utworzeniu indywidualnego konta Klienta, do którego dostęp Klient uzyska za pomocą wybranego loginu i hasła.

 5. Przed przystąpieniem do rejestracji oraz założeniem indywidualnego konta w serwisie Sklepu, Klient powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 6. W procesie rejestracji Klient zostanie poproszony o złożenie oświadczenie o wyrażaniu zgody i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 7. Odmowa lub brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rejestracji w serwisie Sklepu.

 8. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem serwisu Sklepu dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 11.00, w soboty, w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

 9. Zamówienia składane są za pomocą formularza zamówienia. Po doręczeniu zamówienia Klienta Sprzedającemu, Klient otrzyma na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej e-mail potwierdzenie doręczenia zamówienia. Wiadomość ta generowana jest automatycznie oraz stanowi informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu i nie powinna być utożsamiana przez Klienta z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

 10. Przy składaniu zamówienia Klient powinien podać adres, na który powinna zostać dostarczona przesyłka z zamówionym Produktem, w tym imię i nazwisko adresata przesyłki, nazwę ulicy, numer domu i mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości wraz z nazwą województwa, kontaktowy numer telefonu.

 11. Sprzedający potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając do Klienta wiadomość pocztą elektroniczną (e-mail) na wskazany przez Klienta adres e-mail. Potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 12. Po potwierdzeniu przyjęciu zamówienia do realizacji, Sprzedający prześlę Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy, które zawierać będzie informacje o zamówieniu, adres dostawy, sposobie płatności, sposobie i terminie spełnienia świadczenia, cenie oraz informacje o kontakcie ze Sprzedającym, a także informacje dotyczące prawa do odstąpienia od umowy oraz informacje o prawach Klienta i Konsumenta, jak również inne informacje, do przekazania których Sprzedający jest zobowiązany na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Przekazanie potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku nastąpi poprzez wysłanie potwierdzenia w formacje PDF pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.

 13. Okres przygotowania Produktu do wysyłki (tj. kompletowanie zamówionych przez Klienta Produktów, przygotowanie Produktów do wysyłki oraz nadanie zamówionych Produktów do Klienta) zwykle wynosi 1 dzień roboczy od zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego. Okres ten nie obejmuje czasu koniecznego do doręczenia zamówionych Produktów do Klienta, który zależy od wybranej przez Klienta formy przesyłki oraz czasu koniecznego na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika.

 14. W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, zamówienie uważa się za anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail. W takim przypadku, w celu zakupu danego Produktu Klient powinien złożyć kolejne zamówienie w sposób przewidziany postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 6.
Płatność

Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności:

 1. PRZELEW na rachunek bankowy Sprzedającego na zasadzie przedpłaty lub, po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedającym, na zasadzie zapłaty z odroczonym terminem płatności, jednakże nie później niż 14 dni od dnia zamówienia.

 2. Za pośrednictwem Podmiotu realizującego płatność na zasadzie przedpłaty.

 3. Wpłata przy odbiorze paczki.

§ 7.
Dostawa i odbiór

 1. Informacje o kosztach związanych z dostarczeniem przesyłki z Produktami do Klienta zostaną każdorazowo wskazane w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

 2. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej

 3. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta lub za pośrednictwem kuriera, Klient powinien w miarę możliwości w obecności osoby dostarczającej przesyłkę sprawdzić przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i o ile jest to możliwe, Klient powinien jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji.

 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Klienta z chwilą ich wydania Klientowi, przy czym za wydanie uważa się powierzenie przez Sprzedającego rzeczy przewoźnikowi, jeżeli Sprzedający nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta.

 5. Klient ponosi koszty powstałe na skutek braku możliwości doręczenia przesyłki z uwagi na podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowo-adresowych lub nieuzasadnionej i bezpodstawnej odmowy odbioru przesyłki.

§ 8.
Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na odległość składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie.

 2. Odstąpienie od umowy może być zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w terminie 14 dni, od dnia doręczenia Produktu Konsumentowi, lub  wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. W przypadku gdy Produkty dostarczane są partiami, termin na odstąpienie zaczyna biec od momentu dostarczenia ostatniego Produktu lub ostatniej partii Produktów. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest przesłanie przez Konsumenta Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu przez jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i przesłane przez Klienta na adres Sprzedającego wskazany w § 1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może także zostać doręczone Sprzedającemu osobiście przez Klienta lub osobę trzecią. Oświadczenie powinno zawierać dane identyfikujące Klienta. Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy nastąpi na piśmie lub poprzez wysłanie potwierdzenia w formacje PDF pocztą elektroniczną, na wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail.

 4. W razie odstąpienia od umowy w powyższy sposób umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony świadczyły ulega zwrotowi. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 14 dni, o dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie przez Konsumenta produktu przed jego upływem na adres Sprzedającego wskazany w § 1 pkt. 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności dokonanych przez Konsumenta do momentu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. W miarę możliwości towar powinien być odesłany w oryginalnym fabrycznym opakowaniu. Jeżeli odesłanie towaru w powyższy sposób nie jest możliwe, powinien on zostać zapakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości do towaru powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające dokonanie jego zakupu u Sprzedającego (w szczególności paragon fiskalny, faktura VAT, lub inne dowody zakupu produktu od Sprzedającego).

 6. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu tj. koszty opakowania oraz zwrotnego przesłania ponosi Konsument i nie są one zwracane przez Sprzedającego, chyba że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.

 7. Uiszczone przez Konsumenta płatności, w tym cena zakupu produktu oraz koszty jego dostarczenia Konsumentowi zostaną zwrócone Konsumentowi w taki sam sposób, w jaki Konsument dokonał zapłaty, przy czym jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający może wyrazić zgodę na inną, wskazaną przez Konsumenta formę zwrotu. W przypadku gdy wskazana przez Konsumenta forma zwrotu wiązać się będzie z poniesieniem dodatkowych kosztów, Sprzedający może uzależnić dokonanie zwrotu od ich uiszczenia przez Konsumenta. Konsument może wyrazić zgodę na zaproponowaną przez Sprzedającego inną formę zwrotu, która nie będzie się wiązać dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentowi w przypadku gdy na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przedmiotem świadczenia Sprzedającego był Produkt nieprefabrykowany, przygotowany specjalnie dla Klienta według jego specyfikacji, posiadający indywidualne cechy określone przez Klienta.

§ 9.
Reklamacje

 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości.

 2. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w razie wystąpienia wad fizycznych zakupionych Produktów w rozumieniu art. 556(1) Kodeksu Cywilnego, Sklep wszczyna po zgłoszeniu Klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w §10.

 3. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów nie będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w razie wystąpienia wad zakupionych Produktów, Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, z tym że odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu, a nadto Klient może żądać wyłącznie naprawy, wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad (koszty wymiany obciążają Sprzedającego) lub żądać obniżenia ceny. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Sprzedający biorąc pod uwagę rodzaj i zakres wady Produktu. W przypadku niemożliwości wymiany wadliwych Produktów na Produkty wolne od wad z uwagi na brak dostępności Produktów podlegających wymianie w Sklepie, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany, Klient może żądać wyłącznie obniżenia ceny. Zgłoszenie wadliwości zakupionych Produktów oraz żądania Klienta winny być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

§ 10.
Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy – Produktów  bez wad.

 2. W przypadku gdy Przedmiot zamówienia jest wadliwy, niekompletny lub niezgodny z opisem Klienta ma prawo do złożenia reklamacji.

 3. W celu złożenia reklamacji należy przesłać pismo reklamacyjne na adres Sprzedającego Ferti Pharm Sp. z o.o., Żelazna 1, 40-851 Katowice, lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej: info@ferinea.pl wraz z opisem wady / niezgodności towaru z umową. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta.

 4. W miarę możliwości do reklamacji powinna zostać dołączona dokumentacja zdjęciowa obrazująca wadę lub niezgodność Produktu z umową.

 5. Po otrzymaniu reklamacji i jej rozpatrzeniu Sprzedający może:

 • uwzględnić reklamację na podstawie nadesłanych zdjęć

 • poprosić Klienta o przesłanie reklamowanego Produktu na koszt Sprzedającego na adres wskazany w ust. 3 powyżej

Reklamowany Produkt powinien zostać przesłany ekonomiczną przesyłką poleconą.

Sprzedający rozpatrzy reklamacje Klienta w ciągu 10 dni od daty jej otrzymania. O wynikach postępowania reklamacyjnego Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną Sprzedający może dokonać naprawy Produktu lub wymiany Produktu na nowy, wolny od wad. Klient powinien w takim przypadku przesłać wadliwy Produkt na koszt Sprzedającego na adres wskazany w ust. 3. Naprawa lub wymiana Produktu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedającego wadliwego Produktu. W przypadku przesłania przez Klienta Produktu wraz z pismem reklamacyjnym termin ten liczony będzie od daty poinformowania Klienta o uwzględnieniu jego reklamacji.

Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu rękojmi za wady, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli Sprzedający nie uznał za uzasadnioną reklamacji Klienta, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR). W szczególności Klient może zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (sąd konsumencki). W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej – Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Możliwość skorzystania z powyższych, pozasądowych sposób dochodzenia roszczeń nie ogranicza, ani w żaden sposób nie wyłącza innych praw Konsumenta, przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11.
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, będącym Konsumentem zostanie poddane Sądom właściwym zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296).

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, niebędącym Konsumentem zostanie poddane Sądowi właściwemu według siedziby Sprzedającego.

 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Przeczytaj Politykę prywatności sklepu fertinea.pl