Endometrioza mo??e by─? przyczyn─? niep??odno??ci


Endometrioza to cz─?sta przyczyna niep??odno??ci. To choroba, kt??ra powoduje, ??e b??ona ??luzowa macicy jest obecna poza jam─? macicy. Cierpi na ni─? prawie milion Polek, a po??owa z nich z jej powodu nie mo??e zaj??─? w ci─???─?. Jak rozpozna─? oraz leczy─? endometrioz─??

Endometrioza mo??e by─? przyczyn─? niep??odno??ci

Endometrioza jest chorob─? nazywan─? podwójn─? miesi─?czk─?, która powoduje, ??e b??ona ??luzowa macicy (endometrium) jest obecna poza jam─? macicy. Jej komórki trafiaj─? do jajowodów i wydostaj─? si─? do jamy brzusznej (a z niej do jajników, jelit, otrzewnej, ??cian p─?cherza). Ich aktywno??─? wydzielnicza powoduje przewlek??e reakcje zapalne i krwawienia wewn─?trzne. Miejscowe stany zapalne, które powoduje zgromadzona krew w wielu przypadkach s─? bolesne. Powtarzaj─?ce si─? krwawienia wewn─?trzne i stany zapalne mog─? prowadzi─? do rozwoju zrostów (blizn). Na endometrioz─? cierpi prawie milion Polek, a po??owa z powodu tej choroby jest niep??odna.

Jakie s─? przyczyny i objawy endometriozy?

Przyczyny endometriozy nie s─? znane. Wiadomo, ??e jest choroba jest zwi─?zana z wysokim poziomem estrogenów i uwarunkowana jest genetycznie. Szacuje si─?, ??e choruje na ni─? co pi─?ta kobieta w wieku rozrodczym. O endometriozie mog─? ??wiadczy─? bolesne i obfite miesi─?czki, bolesne stosunki, plamienia oko??omiesi─?czkowe, problemy z zaj??ciem w ci─???─?, ból pojawiaj─?cy si─? podczas wypró??niania si─?, krew w moczu lub kale. Zdarza si─? te??, ??e choroba przebiega bezobjawowo, a je??li objawy wyst─?puj─?, to nie u wszystkich kobiet s─? takie same i zawsze wyst─?puj─? wszystkie wy??ej wymienione.

Jak leczy si─? endometrioz─??

Najcz─???ciej stosowan─? metod─? diagnostyczn─? endometriozy jest laparoskopia, podczas której wykonuje si─? biopsj─? tkanek. Zabieg przeprowadza si─? w znieczuleniu ogólnym, a polega on na wprowadzeniu narz─?dzi optycznych i chirurgicznych do otrzewnej poprzez trzy ma??e, ok. 1-2 cm naci─?cia w pow??oce brzusznej. Podczas operacji lekarz usuwa ogniska endometriozy oraz powsta??e zrosty i je??li jest taka potrzeba, przywraca prawid??owe u??o??enie narz─?dów.

Laparoskopia w leczeniu niep??odno??ci

Najcz─???ciej w przypadku kobiet z endometrioz─? minimaln─? i ??redni─?, laparoskopia jest wystarczaj─?co efektywnym sposobem leczenia niep??odno??ci i wiele z nich mo??e w nied??ugim czasie cieszy─? si─? macierzy??stwem. W wielu przypadkach wprowadza si─? jednak jeszcze leczenie hormonalne. W przypadku pacjentek z bardzo zaawansowan─? chorob─?, zabieg zwi─?ksza szanse na ci─???e, ale odsetek ci─??? po nim jest mniejszy, ni?? w przypadku pacjentek z minimaln─? i ??redni─? endometrioz─?.

Starania o dziecko po laparoskopii

Dzi─?ki zabiegowi laparoskopii, lekarz udro??ni jajowody, a to ju?? cz─???─? sukcesu podczas stara?? o dziecko. Je??li nie jest koniecznie leczenie hormonalne, warto zapyta─? lekarza o suplementy wspieraj─?ce p??odno??─?.

WA??NE!

Kobieta staraj─?ca si─? o dziecko powinna w mo??liwie najkrótszym czasie po laparoskopii próbowa─? zaj??─? w ci─???─?, poniewa?? endometrioza jest chorob─?, któr─? mamy do ko??ca ??ycia, a efekty zabiegu nie s─? trwa??e.

Wi─?cej informacji na temat niep??odno??ci oraz zabiegów ginekologicznych jest dost─?pnych na blogu kliniki leczenia niep??odno??ci Gyncentrum.

Czytaj wi─?cej o kobiecej p??odno??ci: Kobieca p??odno??─? - porady, ciekawostki i informacje

Uwaga! Powy??szy artyku?? jest wy??─?cznie informacyjny i nie mo??e zast─?pi─? wizyty u lekarza!

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane