Zio??a na p??odno??─?


Zio??a dzia??aj─? korzystanie na zdrowie cz??owieka. S─? te?? i takie, kt??re wp??ywaj─? na p??odno??─? i warto si─? nimi wspomaga─? planuj─?c ci─???─?. Dobrze dzia??aj─? na uk??ad rozrodczy, stymuluj─? jajniki do pracy i zwi─?kszaj─? produkcj─? ??luzu, A jakie zio??a s─? najlepsze na p??odno??─??

Zio??a na p??odno??─?

Napar zio??owy na p??odno??─?

Ferti Antioxidant Herbals to mieszanka naturalnych ekstraktów ro??linnych znanych ze swoich w??a??ciwo??ci antyoksydacyjnych oraz wspomagaj─?cych p??odno??─?. Receptura zio??owego naparu sk??adaj─?ca si─? z 5 sk??adników aktywnych, zosta??a skomponowana przez ekspertów dla wspierania procesu starania si─? o dziecko. Ferti Herbal Blend to chwila codziennego rytua??u dla ukojenia, wyciszenia i regeneracji przed snem.

Antyoksydacja

Antyoksydacja to termin znany wszystkim przysz??ym mamom, ??wiadomie planuj─?cym macierzy??stwo. G??ówne dzia??anie Ferti Antioxidant Herbals wi─???e si─? z neutralizowaniem dzia??ania wolnych rodników i ochron─? komórek przed stresem oksydacyjnym. Jest ono szczególnie wa??ne w kontek??cie zanieczyszcze?? ??rodowiska i coraz szybszego tempa ??ycia. Antyoksydacja czerpana z natury to przede wszystkim odm??odzenie i wzmocnienie organizmu, a tak??e zwi─?kszenie szansy na zaj??cie w ci─???─?.

Bez czarny

Owoc czarnego bzu zastosowany w Ferti Herbal Blend zawiera ca??─? gam─? naturalnych substancji wp??ywaj─?cych korzystnie na zdrowie. Owoc czarnego bzu nale??y do czo??ówki ro??lin zawieraj─?cych najwi─?ksz─? liczb─? antyocyjanów. Oprócz optymalnej dawki naturalnych przeciwutleniaczy, owoce czarnego bzu s─? bogate w witamin─? C, witaminy z grupy B, kwasy organiczne i wielofenolowe. Owoc czarnego bzu zawarty w Ferti Herbal Blend w naturalny sposób oczyszcza organizm z toksyn, umo??liwiaj─?c jego regeneracj─?. Wp??ywa na optymalne ukrwienie narz─?dów, poprawiaj─?c libido i doznania seksualne. Ponadto wzmacnia odporno??─? organizmu, korzystnie wp??ywa na uk??ad kr─???enia i regeneruje tkanki. Czarny bez znajduje równie?? szerokie zastosowanie w kosmetyce ze wzgl─?du na w??a??ciwo??ci zwi─?zane z ukojeniem skóry wysuszonej i zm─?czonej, rozja??nieniem cery i przebarwie??, a tak??e niwelowaniem zmian tr─?dzikowych.

G??óg jednoszyjkowy

G??óg jednoszyjkowy zawarty w kompozycji zio??owej Ferti Herbal Blend to naturalne wzmocnienie organizmu i antidotum na przewlek??e zm─?czenie. Zawarte w nim fitosterole uczestnicz─? w procesie zwalczania wolnych rodników. Ponadto obni??aj─? zawarto??─? cholesterolu we krwi, a tak??e pozytywnie wp??ywaj─? na stan cery, dzi─?ki stymulowaniu syntezy kolagenu, dzia??aniu nawil??aj─?cemu i przeciwzmarszczkowemu. Zwi─?zki kumarynowe wykazuj─? w??a??ciwo??ci uspokajaj─?ce, przeciwutleniaj─?ce i rozszerzaj─?ce naczynia krwiono??ne.

Pokrzywa zwyczajna

Pokrzywa zwyczajna zawarta w kompozycji Ferti Herbal Blend to bogate ??ród??o mikroelementów, witamin, kwasów organicznych i zwi─?zków aminowych. Pomaga w usuwaniu toksyn z organizmu, a tak??e nadmiaru wody. Dzia??a antyoksydacyjnie, pozytywnie wp??ywa na nastrój i regeneracj─? tkanek. Ponadto suplementacja pokrzywy zwyczajnej wykorzystywana jest w profilaktyce i leczeniu mi─???niaków macicy.

Malina w??a??ciwa

Li??─? maliny w??a??ciwej zanurzony w mieszance Ferti Herbal Blend to sk??adnik ??agodz─?cy skurcze mi─???ni g??adkich macicy, przez co u??atwiaj─?cy prawid??ow─? implementacj─? zarodka. Ponadto wzmacnia mi─???nie macicy, przygotowuj─?c organizm do ci─???y. Dzi─?ki zawartym w jej li??ciach witaminach i minera??ach, a tak??e ??atwo przyswajalnych chelatach ??elazowych, wpiera zdrowie i odporno??─? przysz??ej mamy.

Lebiodka pospolita

Lebiodka pospolita stosowana jest w medycynie naturalnej dzi─?ki jej w??a??ciwo??ciom uspokajaj─?cym, odtruwaj─?cym, przeciwobrz─?kowym i rozkurczowym. Naturalny wyci─?g z lebiodki pospolitej pobudza prac─? jajników, zmniejszaj─?c ryzyko wyst─?powania cykli bezowulacyjnych.

Zio??a na p??odno??─? mo??na kupi─? w naszym sklepie. Zalecane spo??ycie Fertinea Ferti Antioxidant Herbals to 1 saszetka jeden raz dziennie. Opakowanie zawiera 30 saszetek.

WA??NE! Nale??y pami─?ta─?, ??e niektórych farmaceutyków nie mo??na ??─?czy─? z zio??ami, dlatego za??ywanie ich warto skonsultowa─? z lekarzem.

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane