Stres oksydacyjny Ô?? jego przyczyny i wp??yw na p??odno??─?


??yjesz w ci─?g??ym napi─?ciu, nieodpowiednio si─? od??ywiasz i stronisz od aktywno??ci fizycznej? Uwa??aj! Czynniki te wp??ywaj─? na rozw??j stresu oksydacyjnego, kt??ry jest niebezpieczny dla organizmu, poniewa?? przyczynia si─? do powstawania wielu gro??nych chor??b. Sprawd?? co robi─?, aby si─? przed nim uchroni─?!

Stres oksydacyjny

Czym jest stres oksydacyjny?

W prawid??owo funkcjonuj─?cym organizmie wyst─?puje równowaga mi─?dzy powstawaniem wolnych rodników a ich wymiataniem. Kiedy wzrost wytwarzanych wolnych rodników jest wi─?kszy ni?? ilo??─? jego zamiataczy, zmniejsza si─? aktywno??─? systemów enzymatycznych odpowiedzialnych za ich usuwanie. Spada wtedy aktywno??─? antyoksydacyjna i mechanizm obronny organizmu nie jest w stanie skutecznie pozby─? si─? wolnych rodników. Taka dysproporcja prowadzi do zachwiania równowagi reakcji utleniania, co jest nazywane stresem oksydacyjnym.

Przyczyny stresu oksydacyjnego

Przyczynami stresu oksydacyjnego s─? najcz─???ciej czynniki zewn─?trzne, w których wymieni─? mo??na: ??ycie w napi─?ciu nerwowym, zanieczyszczenie ??rodowiska, wyczynowe uprawianie sportu, palenie papierosów, zbyt intensywne opalanie si─?, kontakt z metalami ci─???kimi, za??ywanie niektórych leków (antykoncepcyjnych, sterydów, antydepresantów). Równie?? wp??yw diety nie pozostaje bez znaczenia – spo??ywanie wysoko przetworzonej ??ywno??ci, pryskanych owoców oraz warzyw, sple??nia??ych produktów (odkrawanie popsutych cz─???ci i zjadania reszty), jedzenia spalonego oraz picie alkoholu s─? czynnikami powstawania stresu oksydacyjnego.

Do czego przyczynia si─? stres oksydacyjny?

Stres oksydacyjny mo??e inicjowa─? rozwój choroby nowotworowej, poniewa?? przyczynia si─? on do powstania mutacji. Jest on czynnikiem w powstawaniu chorób, m.in. uk??adu kr─???enia, p??uc, oczu, zapalenia w─?troby i trzustki, cukrzycy, chorób uk??adu nerwowego.

Wp??yw stresu oksydacyjnego na p??odno??─?

Na p??odno??─? wp??ywa wiele czynników. Wa??ny jest dobry stan zdrowia, dieta bogata w odpowiednie sk??adniki spo??ywcze, odpowiednia aktywno??─? fizyczna oraz minimalizacja stresogennych sytuacji. Brak równowagi mi─?dzy tworzeniem a usuwaniem wolnych rodników prowadzi do zachwiania równowagi reakcji utleniania, która jest szczególnie szkodliwa dla plemników. Stres oksydacyjny wp??ywa na zmniejszenie ich liczebno??ci oraz ruchliwo??ci, co w konsekwencji uniemo??liwia uzyskanie zap??odnienia lub prowadzi do zaburzenia rozwoju zarodka. Wolne rodniki negatywnie dzia??aj─? na komórki jajowe, poniewa?? skracaj─? ich ??ywotno??─? oraz wp??ywaj─? na pogorszenie ich jako??ci. Ponadto przez ich nadmiar dochodzi do nieprawid??owego od??ywienia b??ony ??luzowej macicy co w konsekwencji utrudnia zagnie??d??enie si─? zarodka. Stres oksydacyjny bywa przyczyn─? rozregulowanych cyklów miesi─?czkowych a w niektórych przypadkach mo??e powodowa─? b─?d?? nasila─? takie schorzenia jak zespó?? policystycznych jajników oraz endometrioz─?.

Jak oczy??ci─? organizm?

Warto zminimalizowa─? ilo??─? przetwarzanego jedzenia w diecie i wprowadzi─? do niej produkty bogate w witaminy oraz minera??y. Mo??na si─? wspomóc suplementami oraz zio??owymi, ogólnodost─?pnymi, naparami – np. herbat─? skomponowan─? przez zespó?? lekarzy, po??o??ników oraz dietetyków dost─?pn─? w sklepie Fertinea Ferti Antioxidant Herbals. Rekreacyjna aktywno??─? fizyczna wspomaga proces usuwania z organizmu wolnych rodników oraz toksyn. Ruch ma zbawienne dzia??anie na obni??enie poziomu stresu oraz napi─?cia, wzmacnia mi─???nie i poprawia kr─???enie. Warto jednak pami─?ta─? aby nie forsowa─? organizmu i wybiera─? relaksuj─?ce formy aktywno??ci takie jak: joga, pilates, w─?drówki w otoczeniu natury, trucht b─?d?? energiczny marsz. Czytaj te??: Jak oczy??ci─? organizm z toksyn przed ci─???─??

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane