Popraw p??odno??─? po 30 roku ??ycia


Popraw p??odno??─? po 30 roku ??ycia

Badaj si─? regularnie

Pewnie naturalnym jest dla Ciebie badanie okresowe krwi, poziomu cukru itp. Warto przy okazji sprawdzi─? poziom hormonów LH, FSH oraz estradiolu. Podczas wizyty ginekologicznej mo??esz powiedzie─? lekarzowi, ??e chcia??aby?? monitorowa─? równie?? swoje zdrowie p??ciowe, by przygotowa─? si─? do  macierzy??stwa. Wówczas ginekolog zadba o regularno??─? bada?? USG przezpochwowo oraz zleci badania  hormonów tarczycy (TSH, fT3, fT4). W najbli??szym czasie zdecyduj si─? na badanie st─???enia  AMH, które okre??la poziom rezerwy jajnikowej. Powy??sze badania pomog─? w ocenie Twoich zdolno??ci rozrodczych. Stanowi─? podstaw─? do odpowiedzi na pytanie „Czy mog─? odk??ada─? ci─???─? na pó??niej?” Badania te stanowi─? te?? wczesn─?, przesiewow─? diagnostyk─? schorze??, które mog─? utrudni─? pocz─?cie dziecka. Nale??y je wykona─? przynajmniej raz na dwa lata.

Nie daj si─? wolnym rodnikom

Zwi─?kszona ilo??─? wolnych rodników w Twoim organizmie przy??piesza procesy starzenia. Traci na tym nie tylko Twoja skóra, ale i p??odno??─?. Dlaczego? Zaburzona  równowaga mi─?dzy wolnymi rodnikami (utleniaczami) a antyoksydantami (przeciwutleniacze), prowadzi do  tzw. stresu oksydacyjnego. Sprzyja mu  m.in. niew??a??ciwy sposób od??ywiania, „napi─?ty” styl ??ycia oraz czynniki ??rodowiskowe. Aby zachowa─? równowag─? mi─?dzy utleniaczami a przeciwutleniaczami powinna??:

  • unika─? sytuacji stresowych, a je??eli takowe si─? pojawiaj─? umie─? sobie z nimi radzi─?
  • zrezygnowa─? z wysoko przetworzonej ??ywno??ci
  • unika─? smogu i kiedy tylko masz okazj─? korzysta─? ze ??wie??ego powietrza np. poza miastem
  • ograniczy─? wyczynowe uprawianie sportu
  • zrezygnowa─? z palenia papierosów

Stres oksydacyjny mo??e by─? odpowiedzialny za rozwój schorze??, które utrudniaj─? pocz─?cie. Mo??e dla przyk??adu doprowadzi─? do zespo??u policystycznych jajników (PCOS) czy endometriozy. Zdarza si─?, ??e jest przyczyn─? zaburze?? cyklu miesi─?czkowego oraz utrudnia zarodkowi zagnie??d??enie si─?. Wi─?cej na temat stresu antyoksydacyjnego dowiesz si─? z  artyku??u: Stres oksydacyjny - jego przyczyny i wp??yw na p??odno??─?

Jedz zdrowo

Nasze codzienne menu ma ogromny wp??yw na zdrowie fizyczne oraz psychiczne. Od tego co jemy zale??y nasze samopoczucie, a co ciekawe równie?? p??odno??─?. Dieta wspieraj─?ca  p??odno??─? powinna obfitowa─? w sk??adniki od??ywcze, witaminy i minera??y. Powinna?? wprowadzi─? do  codziennego jad??ospisu produkty bogate w witaminy A, E i C. Zadbaj o dobre ??ród??a glutationu, który jest antyoksydantem. Znajdziesz go w cebuli, czosnku oraz szparagach. Menu p??odno??ci to równie?? cytrusy, awokado, orzechy, pomidory oraz takie warzywa jak broku??, brukselka, kalafior i jarmu??. Nie zapomnij o zdrowych t??uszczach omega 3, 6 i 9. Przy wyborze suplementów zwró─? uwag─?, czy zawieraj─? kwasy DHA, koenzym Q10, witamin─? C oraz cynk i selen. O tym, jak powinna wygl─?da─? dieta kobiety staraj─?cej si─? o dziecko, by zwi─?kszy─? szans─? na zaj??cie w ci─???─? pisali??my ju?? w tek??cie: Co je??─? aby zaj??─? w ci─???─?.

Wspieraj p??odno??─? suplementami

Obserwacja cia??a, regularne wizyty u ginekologa, badanie hormonu AMH… co jeszcze mo??esz zrobi─? dla swojej p??odno??ci? Suplementowa─? si─?! Uzupe??nisz w ten sposób niedobory witamin i minera??ów, wyregulujesz cykl miesi─?czkowy, oczy??cisz organizm z toksyn, przygotujesz swoje endometrium do prawid??owego zagnie??d??enia zarodka, a nawet zmniejszysz insulinooporno??─?! Wybieraj produkty oparte o naturalne sk??adniki tj. malina w??a??ciwa, g??óg jednoszyjkowy, bez czarny czy niepokalanek mnisi, które zwi─?kszaj─? szanse na zaj??cie w ci─???─? (np. zestaw FERTINEA). O tym, jak zwi─?kszy─? szanse na ci─???─? mo??esz przeczyta─? tutaj: Jak zwi─?kszy─? szans─? na ci─???─?. 

Zadbaj o ruch

Czynnikiem, który mo??e stan─?─? na przeszkodzie parom staraj─?cym si─? o dziecko jest nadwaga. Obni??a ona p??odno??─? zarówno kobiet jak i m─???czyzn. Je??eli po??─?czysz zdrow─? i zbilansowan─? diet─? z aktywno??ci─? fizyczn─? b─?dziesz na ??wietnej drodze, aby utrzyma─? wag─?. Ale nie tylko! Prawid??owe BMI jest wa??ne w aspekcie potencja??u rozrodczego. Zarówno nadwaga, jak i niedowaga mog─? pokrzy??owa─? plany o dziecku. Wed??ug naukowców idealne BMI dla kobiety staraj─?cej si─? o dziecko powinno kszta??towa─? si─? pomi─?dzy 20-24. Powy??ej 25 trudno??ci z zaj??ciem w ci─???─? rosn─? a?? dwukrotnie. Ale uwaga – w przypadku BMI poni??ej 19 nawet czterokrotnie. Wi─?cej o niedowadze w staraniach o ci─???─? przeczytasz tutaj: Waga a p??odno??─?. Niedowaga szkodzi.

 Jak nadwaga wp??ywa na Twój organizm?

  • nara??a na rozwój zespo??u policystycznych jajników
  • przyczynia si─? do gro??nej cukrzycy ci─???owej
  • odpowiada za nadci??nienie, infekcje i zatory
  • dwukrotnie podnosi ryzyko poronienia i stanu przedrzucawkowego.

Nadwaga rozregulowuje gospodark─? hormonaln─?, a jej zaburzenia cz─?sto uniemo??liwiaj─? zaj??cie w ci─???─?. WHO zaleca doros??ym przynajmniej 30 minut umiarkowanej aktywno??ci fizycznej dziennie. Mo??na zacz─?─? od zwyk??ego spaceru, jazdy na rowerze, ta??ca czy piel─?gnacji ogrodu. Wa??ne, by nie sprawia??a Ci trudno??ci i by??a po prostu przyjemna. Sport to zdrowie i doskona??y sposób, aby poradzi─? sobie z dodatkowymi kilogramami! Aktywno??─? fizyczna podnosi jako??─? ??ycia, pomaga roz??adowa─? napi─?cie i sprzyja dobremu samopoczuciu. A jak wiadomo stres nie sprzyja staraniom o dziecko.

Monitoruj cykl miesi─?czkowy

Regularne miesi─?czki to jeden z pozytywnych wska??ników stanu zdrowia reprodukcyjnego kobiety. Sk─?d mog─? wynika─? problemy zwi─?zane z menstruacj─? – nieregularnym cyklem lub jego brakiem? Za zaburzenia odpowiadaj─? nieprawid??owo??ci wyst─?puj─?ce na linii podwzgórze-przysadka-jajniki. Cz─?sto dotyczy to kobiet, które zdmuchn─???y ju?? 30 ??wieczek na torcie… Co warto podkre??li─?, problemy z miesi─?czkowaniem nie zawsze zwi─?zane s─? z powa??nymi schorzeniami. Czasem to kwestia przem─?czenia, stresu, niew??a??ciwej diety czy waha?? wagi cia??a. Zmiana stylu ??ycia mo??e wystarczy─?, by przywróci─? równowag─? hormonaln─? i wyregulowa─? miesi─?czk─?. Regularne cykle, a przede wszystkim mo??liwo??─? okre??lenia „dni p??odnych”, s─? niezwykle wa??ne w planowaniu i staraniach o dziecko. Czytaj wi─?cej: 4 sposoby na nieregularne miesi─?czki.

Odstaw antykoncepcj─? hormonaln─?

Stabilizacja gospodarki hormonalnej powinna by─? pierwsz─? pozycj─? na Twojej li??cie „to do” w planowaniu ci─???y. Hormony odpowiadaj─? za regulacj─? cyklu, wag─?, samopoczucie – wszystkie omówione powy??ej kwestie. Co mo??e b??yskawicznie rozregulowa─? Twoj─? gospodark─? hormonaln─?? Z pewno??ci─? nag??e odstawienie antykoncepcji! Samo jej stosowanie nie ma negatywnego wp??ywu na p??odno??─?. Jednak przerwanie przyjmowania hormonalnych ??rodków antykoncepcyjnych ju?? zdecydowanie tak. Zmiany, które mo??esz zauwa??y─? po odstawieniu antykoncepcji to m.in.: zaburzenia miesi─?czkowania oraz obfite, czasem bolesne krwawienia. Ponadto rozstrojenie emocjonalne, przet??uszczanie si─? w??osów oraz skóry. Dla Twojego organizmu to du??y szok. Zaleca si─?, aby ??rodki antykoncepcyjne odstawia─? minimum 3 miesi─?ce przed rozpocz─?ciem stara?? o dziecko. Czas pomi─?dzy odstawieniem leku a próbami zaj??cia w ci─???─?, mo??esz wykorzysta─? na regeneracj─? i oczyszczenie organizmu oraz regulacj─? gospodarki hormonalnej. Aby nie da─? si─? hormonom i poczu─? si─? lepiej, si─?gnij po preparaty z niepokalanka mnisiego, takie jak Ferti Vitamins Forte. Zawarte w niepokalanku substancje dzia??aj─? na przysadk─? mózgow─?, reguluj─?c poziom estrogenu i progesteronu w organizmie.

Najlepsze warunki biologiczne do zaj??cia w ci─???─? maj─? kobiety do 24 roku ??ycia - o tym powszechnie wiadomo. Powszechnie wiadomo równie??, ??e tendencja jest taka, ??e m??ode kobiety odk??adaj─? decyzj─? o posiadaniu pierwszego dziecka na pó??niejszy czas. Je??li planujesz, czy to w bli??szej czy dalszej przysz??o??ci, zosta─? mam─?, zadbaj o swój organizm ju?? dzi??! Gdy nadejdzie TEN czas, ??wiadomie przygotujesz swój organizm na ci─???─? i spe??nienie marzenia o dziecku.

Trzymamy kciuki!

Czytaj wi─?cej: P??odno??─? kobiety - poradnik

 

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane