Najlepszy moment na dziecko?


Na kiedy najlepiej zaplanowa─? macierzy??stwo? Pewnie nie raz zadawa??a?? sobie to pytanie, a odpowied?? na nie nie przychodzi??a ??atwo. Czy Ô??w??a??ciwy momentÔ?Ł na dziecko mo??na zaplanowa─?? To kwestia bardzo indywidualna a okoliczno??ci i priorytet??w tyle, ile kobiet. Z biologicznego punktu widzenia nie nale??y zwleka─? z decyzj─?. To wiemy na pewno. Jednak dla wsp????czesnej, ??wiadomej siebie i obowi─?zk??w zwi─?zanych z macierzy??stwem kobiety wiele innych czynnik??w ma znaczenie. Jak wi─?c rzetelnie podj─?─? to wyzwanie, uwzgl─?dniaj─?c wszystkie Ô??zaÔ?Ł i Ô??przeciwÔ?Ł i zdecydowa─? si─? na dziecko w najlepszym ku temu czasie.

U??miechni─?ta m??oda mama z dzieckiem na rekach

Zegar p??odno??ci

Jednym z podstawowych czynników warunkuj─?cych p??odno??─? kobiety jest jej wiek. O ile m─???czy??ni, na podj─?cie decyzji o zostaniu tat─?, maj─? wi─?cej czasu, to w przypadku kobiet zegar biologiczny tyka… szybciej. Natura jest te?? zdecydowanie mniej hojna. W czasie ca??ego ??ycia kobiety dojrzewa ??rednio zaledwie 400-500 komórek jajowych. Przeci─?tny m─???czyzna produkuje do 525 mld plemników. Co wi─?cej w ci─?gu jednego cyklu miesi─?cznego zdrowa kobieta uwalnia tylko 1 komórk─? jajow─?. O liczbie komórek jajowych, ich jako??ci, a tak??e prawid??owym rozwoju zarodka tu?? po zap??odnieniu, decyduje przede wszystkim wiek kobiety. Specjali??ci przekonuj─?, ??e to w??a??nie wiek jest wci─??? g??ównym czynnikiem, który kobiety powinny bra─? pod uwag─? planuj─?c dziecko. Czytaj równie??: Najlepszy wiek na ci─???─?.

"Dla ka??dej kobiety realna granica mo??liwo??ci starania si─? o dziecko jest inna, zale??na od jej organizmu czy trybu ??ycia. Nie ma jednak mo??liwo??ci przesuni─?cia jej w czasie. Dlatego te?? wiek kobiety jest jednym z decyduj─?cych czynników wp??ywaj─?cych na jej p??odno??─?" – potwierdza dr n.med. Dariusz Mercik, ginekolog z Kliniki Leczenia Niep??odno??ci i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum.

Mama przed 30. rokiem ??ycia

Okres pomi─?dzy 20 a 25 rokiem ??ycia to najbardziej p??odny czas w ??yciu kobiety. W tym przedziale wiekowym szanse na ci─???─? bez komplikacji i urodzenie zdrowego dziecka s─? najwi─?ksze. M??ode mamy, co do zasady, s─? zdrowe, silne, pe??ne energii i znacznie rzadziej cierpi─? na ró??nego rodzaju choroby mog─?ce mie─? negatywny wp??yw na przebieg ci─???y i porodu. Co wi─?cej ich organizm ??atwiej i szybciej si─? regeneruje. Ryzyko poronienia równie?? jest niewielkie i wynosi oko??o 9,5-10 %. Jednak statystycznie coraz mniej kobiet decyduje si─? na posiadanie dziecka w tak m??odym wieku. Zaanga??owanie w edukacj─? w??asn─?, rozwój kariery zawodowej i d─???enie do stabilizacji materialnej, to tylko kilka z powodów, dla których dwudziestoletnie kobiety rzadziej ni?? jeszcze 10 lat temu decyduj─? si─? na dziecko. Wraz z wiekiem potencja?? rozrodczy kobiety maleje, zw??aszcza, po 35. roku ??ycia. I mimo ??e wspó??czesne 40-latki czuj─? si─? m??odo, zdrowo natura jest w tej kwestii jest nieub??agana! Szanse na zaj??cie w ci─???─? 40-letniej kobiety wynosz─? zaledwie kilka procent. 

Czytaj równie?? Jak poprawi─? p??odno??─? po 30. roku ??ycia

Dlaczego wiek jest wa??ny?

Wraz z wiekiem kobiety maleje liczba p─?cherzyków jajnikowych, które posiada. Dlatego „metryka” jest tak istotna w planowaniu macierzy??stwa. Ka??da kobieta rodzi si─? z okre??lon─? liczb─? pierwotnych komórek jajowych – jest ich wówczas ok. 1-2 mln. W wieku 20-24 lat liczba komórek jajowych wynosi ju?? mniej ni?? po??ow─? tej pierwotnej liczby - ok. 400 tysi─?cy i w dalszym ci─?gu sukcesywnie spada, by w okresie menopauzy pozosta??o ich zaledwie kilkaset.

Granica p??odno??ci z 30 roku ??ycia przesuwa si─? powoli w kierunku 26-27 roku ??ycia. Jest to granica, od której coraz powszechniej zaczynaj─? si─? problemy z p??odno??ci─?. Obserwujemy zjawisko wczesnego wygaszania czynno??ci jajników u m??odszych kobiet ni?? kiedy??. Ma na to wp??yw stan zdrowia, a tak??e czynniki ??rodowiskowe, stres, u??ywki, oty??o??─?. Dlatego ro??nie potrzeba wczesnej diagnostyki u kobiet, które planuj─? potomstwo. Szans─? na ocen─? w??asnej p??odno??ci daje badanie krwi okre??laj─?ce poziom tzw. rezerwy jajnikowej – mówi ekspert.

Testy p??odno??ci

Dlatego tak istotne jest, by ka??da kobieta planuj─?ca w przysz??o??ci macierzy??stwo, wykona??a profilaktycznie badanie okre??laj─?ce jej zdolno??ci rozrodcze. Niewiele kobiet orientuje si─?, ??e jest to mo??liwe w prostym badaniu z krwi, okre??laj─?cym st─???enie hormonu anty-müllerowskiego, czyli badanie AMH. Jego wynik okre??la poziom rezerwy jajnikowej, czyli liczb─? p─?cherzyków zdolnych do zap??odnienia. Wynik badania mo??e zasygnalizowa─? m.in.: problem przedwczesnego wygasania czynno??ci jajników, oraz pozwala oceni─?, kiedy kobieta wejdzie w okres menopauzy. Dzi─?ki temu kobieta ma szans─? odpowiednio wcze??nie i ??wiadomie zaplanowa─? starania o potomstwo, a w razie problemów wdro??y─? terapi─? niep??odno??ci lub rozwa??y─? alternatywne metody wspomagania rozrodu np. in vitro. Z tego powodu badanie AMH powinna wykona─? ka??da kobieta planuj─?ca macierzy??stwo. Badanie wykonuje si─? z krwi, w dowolnym dniu cyklu, nawet w trakcie przyjmowania tabletek antykoncepcyjnych.

Wsparcie p??odno??ci

Planuj─?c ci─???─?, niezale??nie w jakim wieku, mo??na w naturalny sposób wspomóc swoj─? p??odno??─?. Dzi─?ki temu przysz??a mama nie tylko b─?dzie mog??a szybciej zaj??─? w ci─???─?, ale tak??e lepiej si─? czu─? w jej trakcie i szybciej wróci─? do formy po porodzie. Przygotowania do ci─???y warto rozpocz─?─? minimum trzy miesi─?ce wcze??niej, aby organizm mia?? czas na pozbycie si─? szkodliwych substancji, uzupe??ni?? niedobory witamin i sk??adników mineralnych, które b─?d─? niezb─?dne dla rozwoju dziecka. Przysz??a mama szczególnie powinna przyjrze─? si─? swojej diecie i wykluczy─? z niej produkty z du??─? zawarto??ci─? cukru, soli i t??uszczów, ale tak??e produkty przetworzone. Niewskazane jest tak??e picie kawy, s??odzonych napojów gazowanych i energetycznych, alkoholu. Dieta powinna obfitowa─? w du??─? ilo??─? warzyw i owoców, chudego mi─?sa, ryb, ro??liny str─?czkowych, t??ustego nabia??u oraz olei ro??linnych. Aby mie─? pewno??─?, ??e organizm otrzymuje wszystkie niezb─?dne witaminy i minera??y w okresie poprzedzaj─?cym zaj??cie w ci─???─?, mo??esz wspomóc si─? suplementami diety.

SUPLEMENTY P?üODNO??CI

Naturalna suplementacja uzupe??ni niedobory witamin, mikro i makroelementów, u??atwi oczyszczenie organizmu z toksyn i wolnych rodników (obni??y poziom stresu oksydacyjnego), wyreguluje poziom hormonów. Wp??ynie równie?? na regularno??─? owulacji, pobudzi prac─? jajników i poprawi jako??─? komórek jajowych. Na co najmniej 3 miesi─?ce przed planowaniem ci─???y, przysz??a mama powinna codziennie za??ywa─? 0,4 mg kwasu foliowego. Zapobiega on bowiem powa??nym wadom cewy nerwowej p??odu. Kompleksowy zestaw suplementów diety, których sk??adniki wzajemnie si─? uzupe??niaj─? i przygotowuj─? organizm przysz??ej mamy do ci─???y powinien by─? sta??ym elementem menu, poniwa?? jednak kwas foliowy to nie wszystko. Jest on jedynie jednym z wielu sk??adników, które wspieraj─? p??odno??─?. W??ród nich znajduj─? si─? jeszcze: kwasy omega-3, witamina D, witamina E, witamina C, witaminy z grupy B, a tak??e sk??adniki mineralne jak ??elazo, cynk, czy selen. Czytaj wi─?cej: Jakie witaminy maj─? wp??yw na p??odno??─?.

Planowanie ci─???y wymaga odpowiednich przygotowa?? pod wieloma wzgl─?dami i trudno o jednoznaczn─? odpowied??, kiedy jest ten najlepszy moment. To kwestia indywidualna. Warto jednak podej??─? do tego tematu ??wiadomie. Je??eli odk??adasz rol─? mamy na pó??niej, zainwestuj w swoj─? przysz??o??─? i wykonaj badanie AMH – b─?dzie to pierwszy krok w odpowiedzialnym planowaniu Twojego macierzy??stwa.

 Sprawd?? porady naszych ekspertów dotycz─?cych p??odno??ci: P??odno??─? kobiety - poradnik online

 

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane