Karmisz piersi─?? Suplementuj kwas DHA


Mleko matki ma wyj─?tkowy i niepowtarzalny sk??ad, przystosowany do potrzeb dziecka. Karmi─?c piersi─? dostarczasz swojemu dziecku pokarm bogaty w cenne warto??ci od??ywcze oraz sk??adki potrzebne do jego prawid??owego rozwoju m.in. hormony wzrostu, przeciwcia??a, witaminy, sk??adniki mineralne i mikroelementy. Mleko mamy jest r??wnie?? ??r??d??em cennych kwas??w t??uszczowych, w tym DHA, wa??nych dla prawid??owego rozwoju maluszka.

Karmisz piersi─?? Suplementuj kwas DHA

Co to jest kwas t??uszczowy DHA?

DHA (kwas dokozaheksaenowy) to wielonienasycony kwas t??uszczowy nale??─?cy do grupy omega-3. Kwas DHA pe??ni kluczow─? rol─? w funkcjonowaniu uk??adu nerwowego, wspomaga uk??ad odporno??ciowy i sercowo-naczyniowy, zwi─?ksza zdolno??─? koncentracji i zapami─?tywania. Niedobór kwasu DHA przyczynia si─? do rozwoju choroby Alzheimera i depresji. Jest szczególnie istotny dla kobiet w ci─???y. Warunkuje bowiem prawid??owy rozwój o??rodkowego uk??adu nerwowego mózgu i wzroku p??odu. Dostarczanie kwasu DHA w odpowiednich ilo??ciach zmniejsza równie?? ryzyko wyst─?pienia powik??a?? oko??oporodowych i porodu przedwczesnego.

Kwas DHA wa??ny dla mamy i dziecka

Kwas t??uszczowy DHA zaczyna si─? gromadzi─? w mózgu dziecka ju?? w ??yciu p??odowym. Wzmo??one zapotrzebowanie na DHA rozpoczyna si─? w 20. tygodniu ci─???y i trwa a?? do oko??o 4. roku ??ycia. Dlatego tak wa??ne jest niedopuszczanie do niedoborów DHA w ci─???y i podczas karmienia piersi─?. W pierwszych miesi─?cach ??ycia dziecka karmionego piersi─?  Twój pokarm jest jedynym ??ród??em DHA dla niego. Czy wiesz, jakie dobroczynne w??a??ciwo??ci maj─? kwasy t??uszczowe DHA?

Rozwój mózgu i wzroku maluszka

  • Mózg Twojego dziecka ro??nie najszybciej tu?? po narodzinach. Ju?? w pierwszych trzech miesi─?cach ??ycia osi─?ga on ponad po??ow─? swojego ostatecznego rozmiaru. Dlatego tak wa??ne jest, aby?? dostarczy??a swojemu dziecku odpowiedni─? ilo??ci DHA wraz z pokarmem. Mózg jest bowiem jednym z narz─?dów o najwi─?kszej zawarto??ci t??uszczu. To w??a??nie DHA stanowi a?? 93% wszystkich t??uszczów Omega-3 w mózgu.
  • Kwas DHA jest równie?? niezb─?dny do prawid??owego rozwoju uk??adu nerwowego. Reguluje  funkcje komórek nerwowych oraz zapewnia tworzenie si─? odpowiedniej ilo??ci po??─?cze?? mi─?dzy neuronami. Ma zatem tak??e pozytywny wp??yw na rozwój intelektualny, psychomotoryczny i poznawczy dziecka.   
  • Kwasy t??uszczowe DHA zawarte w pokarmie wspomagaj─? prawid??owy rozwój wzroku Twojego dziecka. DHA jest g??ównym budulcem siatkówki oka. Stanowi on oko??o 95% wszystkich kwasów tuszowych w niej obecnych. Jego niedobór w diecie  niemowl─?t mo??e  przyczyni─? si─? do obni??enia ostro??ci widzenia, a w konsekwencji zahamowania zdolno??ci poznawczych a w konsekwencji rozwoju psychoruchowego.
  • Dostarczaj─?c swojemu dziecku DHA zmniejszasz ryzyko wyst─?pienia alergii i astmy, a tak??e cukrzycy typu I i choroby nadci??nieniowej w wieku doros??ym. DHA wp??ywa te?? korzystnie na Wasz─? odporno??─?, wspomagaj─?c uk??ad immunologiczny w walce z bakteriami i wirusami.

Kwas DHA ma równie?? dobroczynny wp??yw na Twoje zdrowie psychiczne. Jego w??a??ciwy poziom w organizmie przysz??ej mamy  zmniejsza ryzyko wyst─?pienia depresji poporodowej.

Zapotrzebowanie na DHA podczas karmienia piersi─?

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i ??ywienia Dzieci  rekomenduje spo??ywanie kwasów t??uszczowych DHA przez kobiet─? karmi─?c─? piersi─? w dawce 200 mg dziennie. Dodatkowo w przypadku diety ubogiej w kwasy Omega-3 dawka DHA powinna wynosi─? 400-600 mg dziennie.

Naturalne ??ród??a DHA

Udowodniono, ??e zawarto??─? kwasu DHA w mleku matki zale??y od jego zawarto??ci w diecie kobiety karmi─?cej. Dlatego karmi─?c wy??─?cznie piersi─? zadbaj, aby Twój jad??ospis zawiera?? produkty bogate w kwasy Omega-3, szczególnie DHA. W czasie ci─???y i karmienia piersi─? warto uzupe??ni─? codzienny jad??ospis o suplementy diety bogate w DHA.

Naturalnym ??ród??em kwasu DHA s─? t??uste ryby morskie, szczególnie ??led??, tu??czyk, ??oso??, halibut, makrela, sardynki, a tak??e owoce morza, olej rybi i olej z alg. Eksperci ??wiatowej Organizacji Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego rekomenduj─? algi morskie, jako naturalne i bezpieczne ??ród??o&nbspkwasu DHA. Suplementacja DHA pochodz─?cego z ryb morskich mo??e si─? wi─?za─? z ryzykiem zanieczyszczenia organizmu metalami ci─???kimi i innymi szkodliwymi substancjami dla kobiet w ci─???y, matek karmi─?cych i  niemowl─?t. 

Organizm cz??owieka potrafi równie?? sam syntezowa─? DHA z kwasu alfa-linolenowego (ALA). Bogatym ??ród??em ALA s─? oleje ro??linne (olej lniany, rzepakowy, sojowy). Znajdziemy go równie?? w zielonych warzywach li??ciastych, orzechach w??oskich i laskowych, pestkach dyni i winogron, kie??kach soi i pszenicy, tofu, nasionach chia.

Suplementacja: DHA Z ALG + witamina D3 i E

Jest to kompozycja sk??adników niezb─?dnych podczas ci─???y i karmienia piersi─?, rekomendowanych przez lekarzy i ginekologów. Korzystnie wp??ywa na rozwój p??odu i zdrowie niemowl─?cia.

  • Buduje odporno??─? dziecka od chwili pocz─?cia
  • wspomaga rozwój mózgu, poprawia pami─?─? i koncentracj─?
  • Zawiera optymaln─? dawk─? witaminy D3 dla kobiet w ci─???y i karmi─?cych piersi─?

DHA z alg nie zawiera dioksyn i innych substancji szkodliwych, dzi─?ki czemu jest bezpieczny dla p??odu. Ponadto ro??linne pochodzenie DHA zawartego w suplemencie nie wi─???e si─? z zapachem i smakiem ryby, nie zawsze tolerowanymi przez kobiety w ci─???y.  DHA z alg wspomaga prawid??owy rozwój o??rodkowego uk??adu nerwowego oraz wzroku dziecka. Redukuje ryzyko wyst─?pienia cukrzycy typu I, choroby nadci??nieniowej w wieku doros??ym i alergii u dziecka. Obni??a ryzyko wyst─?pienia porodu przedwczesnego i depresji poporodowej.

Witamina D3 wp??ywa na procesy transkrypcji w ponad 200 genach. Ma du??e znaczenie w zachowaniu prawid??owej gospodarki mineralnej, wapniowej i fosforowej. Obni??a ryzyko wyst─?pienia waginozy bakteryjnej, na któr─? szczególnie nara??one s─? kobiety w ci─???y.

 Witamina E jest silnym utleniaczem. Dba o prawid??owe funkcjonowanie jajników oraz wp??ywa na budow─? endometrium.

Zamów teraz!

 

 

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane