Jakie witaminy maj─? wp??yw na p??odno??─? kobiety?


Czy wiesz, jak wiele witamin wp??ywa na p??odno??─? kobiety? W??r??d nich najwa??niejsze s─? witaminy: A, B6, B12, C, D, E, kwas foliowy (B9). Na co wp??ywa ka??da z nich i ile dziennie poszczeg??lnych witamin powinny przyjmowa─? kobiety przygotowuj─?ce si─? do ci─???y?

Jakie witaminy maj─? wp??yw na p??odno??─? kobiety

Czy wiesz, jak wiele witamin wp??ywa na p??odno??─? kobiety? W??ród nich najwa??niejsze: A, B6, B12, C, D, E, kwas foliowy (B9), mio-inozytol (B8). Na co wp??ywa ka??da z nich i co powoduj─? niedobory? Ile dziennie poszczególnych witamin powinny przyjmowa─? kobiety przygotowuj─?ce si─? do ci─???y?

Witamina A

Oprócz dzia??ania antyoksydacyjnego, witamina A bierze udzia?? w tworzeniu komórek rozrodczych i dzia??a przeciwzapalnie. Niedobory mog─? z kolei wp??ywa─? na zaburzenia miesi─?czkowania. Dzienne zalecane spo??ycie witaminy A przez kobiety staraj─?ce si─? zaj??─? w ci─???─? to 700 µg.

Witamina B6

Witamina B6 podnosi odporno??─? organizmu i wp??ywa na prawid??owe funkcjonowanie uk??adu nerwowego. Liczne badania wykaza??y, ??e odpowiednie st─???enie witaminy B6 daje wi─?ksz─? szans─? na ci─???─? i jej utrzymanie. Niedobory witaminy B6 stwierdza si─? rzadko, ale kobiety mi─?dzy 19. a 40. rokiem ??ycia powinny przyjmowa─? jej 1,3 mg dziennie.

Witamina B12

Niedobory witaminy B12 mog─? wp??ywa─? na zaburzenia owulacji i implantacji zarodka oraz jak w przypadku niedoboru kwasu foliowego – zwi─?kszy─? ryzyko wad rozwojowych cewy nerwowej u dziecka. Niedobory wp??ywaj─? te?? negatywnie na jako??─? oocytów i mog─? wp??yn─?─? na niepowodzenie w przypadku procedury IVF /ICSI. W przypadku kobiet planuj─?cych ci─???─?, niedobory mog─? te?? powodowa─? niep??odno??─? i by─? przyczyn─? poronie??. Szczególnie nara??eni na brak witaminy w diecie s─? weganie. Zalecane dzienne spo??ycie witaminy B12 przez kobiety to 2,4 μg. Czytaj wi─?cej:  Wp??yw witaminy B6 i B12 na p??odno??─?.

Witamina C

Niedobory witaminy C powoduj─? os??abienie organizmu, podatno??─? na infekcje i mog─? obni??a─? p??odno??─?, powoduj─?c zaburzenia jajeczkowania, zaburzenia w dojrzewaniu komórek jajowych czy w strukturze ??ciany macicy (niezdolno??─? do przyj─?cia zap??odnionego jajeczka). Wa??ne jest jej za??ywanie tak??e ze wzgl─?du na dzia??anie antyoksydacyjne. Ponadto witamina C ma ogromny wp??yw na wch??anianie ??elaza. Wystarczy ju?? 60 mg dziennie, aby uchroni─? si─? przed niedoborem. Wi─?cej o dzia??aniu witaminy C przeczytasz tutaj: Wp??yw witaminy C na p??odno??─?

Witamina D

Witamina D wspomaga p??odno??─? kobiety, poprawiaj─?c jej gospodark─? hormonaln─?. Wp??ywa ona na funkcjonowanie endometrium i jajników. Suplementowa─? powinny j─? kobiety w trakcie leczenia PCOS, insulinooporno??ci, zaburze?? wzrostu p─?cherzyków jajowych czy zaburze?? owulacji. Kobieta staraj─?ca si─? zaj??─? w ci─???─?, powinna przyjmowa─? 800-1000 UI dziennie. Jednak coraz wi─?cej bada?? wskazuje na konieczno??─? przyjmowania ponad 1000 UI dziennie (powy??ej 25 µg) w formie suplementacji. Czytaj wi─?cej o witaminie D: Czy witamina D wp??ywa na p??odno??─??

Witamina E

Witamina E zwana witamin─? m??odo??ci, zapobiega infekcjom, zmniejsza ryzyko chorób serca i raka. Tokoferol wp??ywa na prawid??owe funkcjonowanie jajników, normalizuje poziom hormonów p??ciowych i zabezpiecza przed zaburzeniami owulacji, a w ci─???y wp??ywa pozytywnie na rozwój p??odu. W trakcie przygotowa?? do ci─???y, kobieta powinna przyjmowa─? 8 mg witaminy na dob─?. Czytaj dalej: Wp??yw witaminy E na p??odno??─?.

Kwas foliowy (witamina b9)

Jego niedobory mog─? wp??ywa─? na zaburzenia w produkcji ??luzu oraz zmniejszeniu ilo??ci dojrzewaj─?cych komórek jajowych. W okresie przygotowania do ci─???y, zaleca si─? przyjmowanie 400 μg/dzie?? przez okres ok. 3 miesi─?cy przed planowan─? ci─???─?. Ma on kluczowe znaczenie w kszta??towaniu cewy nerwowej u dziecka. Czytaj jeszcze: Kwas foliowy od pierwszej my??li o pocz─?ciu.

inozytol (witamina B8)

Inozytol jest wa??ny dla prawid??owego funkcjonowania uk??adów rozrodczych zarówno kobiety i m─???czyzny, dlatego potocznie bywa nazywany „witamin─? p??odno??ci”. Jedn─? z jego form jest mio-inozytol.
Mio-inozytol jest jest sk??adnikiem wzmagaj─?cym p??odno??─? przez swój wp??yw na równowag─? hormonaln─?, regeneracj─? tkanek, wzpocnienie b??on komórkowych. Ponadto wp??ywa on na receptory insuliny, dzi─?ki czemu wp??ywa na od??ywienie komórek, co pobudza wzrost i regeneracj─? wi─?kszo??ci tkanek w organizmie.

W okresie przygotowa?? do ci─???y nale??y rozpocz─?─? suplementacj─?, poniewa?? z samej diety nie jeste??my w stanie dostarczy─? odpowiedniej ilo??ci witamin. Wi─?kszo??─? tutaj opisanych zawiera zestaw wspieraj─?cy przysz??e mamy. Zawiera on cenne sk??adniki dla odpowiedniego przygotowania organizmu do ci─???y poprzez wp??yw jego sk??adników na p??odno??─? i od??ywienie organizmu.

Uwaga! Powy??szy artyku?? jest wy??─?cznie informacyjny i nie mo??e zast─?pi─? wizyty u lekarza lub dietetyka!

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane