Insulinooporno??─? - objawy, diagnostyka, dieta


Od lat zmagasz si─? nadwag─?, oty??o??ci─?? Masz wra??enie, ??e tyjesz z powietrza? W ko??cu niewiele jesz, zdrowo si─? od??ywiasz, a i tak tyjesz jak szalona? To mo??e by─? objaw insulinooporno??ci.

Insulinooporno??─? oty??o??─? ─?wiczenia

Co to jest insulina

Insulina to hormon, który mi─?dzy innymi wp??ywa na od??ywienie komórek, a dok??adniej pomaga dostarczy─? do komórek naszego cia??a glukoz─?, która jest dla nich ??ród??em energii.

Niektóre komórki bez dzia??ania insuliny w ogóle nie chc─? przyjmowa─? glukozy, ale na szcz─???cie s─? te?? takie, które jej do tego nie potrzebuj─?, s─? to na przyk??ad komórki, które tworz─? nasz mózg.

Insulinooporno??─?

Insulinooporno??─? to taka sytuacja, w której komórki s─? niewra??liwe na dzia??anie insuliny.
Gdy komórka jest niewra??liwa na insulin─?, to glukoza nie mo??e by─? do niej dostarczona i zostaje w krwioobiegu. Kiedy poziom glukozy we krwi ro??nie trzustka produkuje coraz wi─?cej insuliny, ??eby umo??liwi─? dostarczenie glukozy komórkom i obni??y─? jej poziom we krwi. Trzustka niestety nie wie, ??e przyczyn─? wzrostu poziomu glukozy we krwi jest problem z dzia??aniem insuliny.

Takie zwi─?kszenie poziomu insuliny we krwi mo??e doprowadzi─? do sytuacji kiedy komórki zaczynaj─? si─? broni─? poprzez zmniejszenie receptorów insuliny. Niestety dalej powoduje to zwi─?kszenie produkcji insuliny
i post─?puj─?ce zmniejszanie si─? ilo??ci receptorów. Taki stan powoduje powstanie hiperinsulinemii, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju cukrzycy typu II. 

Objawy insulinooporno??ci u kobiet

W insulinooporno??ci, gdy komórki niewra??liwe na dzia??anie insuliny nie przyjmuj─? glukozy, to t─? glukoz─? zawsze ch─?tnie przyjm─? komórki tkanki t??uszczowej, co powoduje jej rozrost. Je??li zdrowo si─? od??ywiasz, ma??o jesz i du??o ─?wiczysz, a waga nadal ro??nie i tyjesz „z powietrza” przyczyn─? mo??e by─? insulinooporno??─?.
Insulinooporno??ci cz─?sto towarzyszy hiperandrogenizm. Do jego objawów zaliczamy nadmierne ow??osienie wyst─?puj─?ce na twarzy, plecach, klatce piersiowej, zatem w miejscach typowych dla m─???czyzn.
Objawem insulinooporno??ci mog─? te?? by─? nieregularne miesi─?czki, co wynika z problemów z owulacj─?.
Insulinooporno??ci niejednokrotnie towarzysz─? równie?? podwy??szone poziomy: cholesterolu, trójglicerydów, kwasu moczowego we krwi, a tak??e nadci??nienie t─?tnicze.

Insulinooporno??─? a PCOS

Insulinooporno??─? mo??e doprowadzi─? do wielu schorze??, w tym do wspomnianej wcze??niej oty??o??ci, cukrzycy typu 2, cukrzycy ci─???owej, chorób uk??adu sercowo-naczyniowego oraz do zespo??u policystycznych jajników, czyli PCOS. Co sprawia, ??e insulinooporno??─? powoduje problemy z zaj??ciem w ci─???─?, a tak??e z jej utrzymaniem.

Diagnostyka

Je??li zaobserwowa??a?? u siebie opisane powy??ej objawy udaj si─? do lekarza celem przeprowadzenia dok??adnej diagnostyki i wprowadzenia odpowiedniego planu leczenia.

Podstawowa diagnostyka obejmuje badania st─???enia glukozy (glikemia) oraz insuliny (insulinemia) na czczo we krwi. Prawid??owe st─???enie cukru glukozy we krwi na czczo nie powinno przekracza─? 99 mg/dl (5,6 mmol/l). Na podstawie st─???enia insuliny i glukozy we krwi oblicza si─? wspó??czynnik HOMA-IR (homeostatic model assessment of insulin resistance). Wspó??czynnik ten wylicza si─? z nast─?puj─?cego wzoru:

R = [insulinemia na czczo (mU/ml) x glikemia na czczo (mmol/l)]  /  22,5

Tutaj znajdziesz kalkulator online: Kalkulator HOMA

Warto??─? tego wspó??czynnika powinna wynosi─? 1, natomiast wy??szy wynik mo??e ju?? wskazywa─? insulinooporno??─? (niektóre ??ród??a podaj─?, ??e wynik powy??ej 2 wskazuje na insulinooporno??─?), a im wy??szy poziom wska??nika tym wy??szy poziom insulinooporno??ci.

Ponadto wykonuje si─? równie?? tzw. krzyw─? cukrow─? (test obci─???enia glukoz─?), która pozwala oceni─? reakcj─? organizmu na glukoz─?. Badanie wykonywane jest na czczo, pobierana jest krew, po czym pacjentowi podawana jest rozpuszczona w wodzie odpowiednia dawka glukozy (50 lub 75 g) i po godzinie wykonywane jest ponownie badanie poziomu glukozy we krwi. W przypadku podania 75 g glukozy, oznaczenie poziomu glukozy we krwi odbywa si─? jeszcze raz po 2 godzinach.  W przerwach pomi─?dzy kolejnymi pobraniami krwi nie wolno si─? forsowa─?, ani opuszcza─? przychodni, najlepiej pozosta─? w spoczynku, lub nawet si─? po??o??y─?, je??li to jest mo??liwe.

Prawid??owy poziom glukozy we krwi po 2 godzinach wynosi 140 mg/dl (7,8 mmol/l).

Leczenie

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz wyników bada?? lekarz postawi diagnoz─?. U ka??dego mo??e mie─? inne nasilenie, dlatego te?? u jednych pacjentów leczenie b─?dzie polega??o jedynie na modyfikacji diety i zaleceniu wysi??ku fizycznego, u innych konieczne mo??e by─? leczenie farmakologiczne.

Sport

Wydawa─? by si─? mog??o, ??e przy insulinooporno??ci wskazana b─?dzie du??a ilo??─? ruchu, jednak przy tym schorzeniu ruch powinien by─? umiarkowany, z uwagi na kortyzol. Kortyzol to hormon, którego produkcja ro??nie przy intensywnym wysi??ku fizycznym. Kortyzol podnosi poziom glukozy we krwi poprzez nasilenie jej produkcji w w─?trobie i poprzez rozk??ad glikogenu (zmagazynowanego w mi─???niach i w─?trobie), z którego te?? powstaje glukoza. Zatem kortyzol poprzez wzrost st─???enia glukozy we krwi wzmaga produkcj─? insuliny. Powstaje b??─?dne ko??o. 

Dieta

Podstaw─? diety w insulinooporno??ci jest ograniczenie lub wr─?cz wykluczenie potraw i sk??adników, które powoduj─? szybkie podniesienie st─???enia glukozy we krwi. Czyli nale??y unika─? potraw z wysokim indeksem glikemicznym (IG), czyli tych potraw, z których w─?glowodany s─? wch??aniane bardzo szybko przez organizm. W przypadku potraw z niskim IG w─?glowodany s─? wch??aniane powoli, stopniowo, dzi─?ki czemu nie powoduj─? skoków ilo??ci cukru we krwi, a tym samym skoków w produkcji insuliny.

Tabel─? IG opracowan─? w 2002 roku (tylko wersja angloj─?zyczna) znajdziesz TABELA IG  

Wi─?cej o w─?glowowadanach i indeksie glikemicznym przeczytasz tutaj: W─?glowodany dla p??odno??ci

Dieta musi by─? wywa??ona i wsparta optymaln─? dawk─? ─?wicze??. Tak jak wyt─???ony wysi??ek fizyczny jest nie wskazany tak samo g??odówka, gdy?? zamiast pomóc, jedynie mo??e zaszkodzi─?. Ponadto pami─?taj, ??e Twój mózg równie?? potrzebuje po??ywienia by dobrze funkcjonowa─?, wi─?c nie mo??esz go g??odzi─?.

Inozytol jako przeka??nik sygna??u insulinowego

W insulinooporno??ci nale??y nie tylko zrezygnowa─? z potraw z wysokim indeksem glikemicznym, ale równie?? trzeba wesprze─? diet─? sk??adnikami, które pomog─? uwra??liwi─? komórki na dzia??anie insuliny, a tym samym pomog─? komórkom przyjmowa─? glukoz─? z krwi. Badania potwierdzaj─?, i?? to w??a??nie inozytol jest tym sk??adnikiem, który powinien znale??─? si─? w diecie osób dotkni─?tych insulinooporno??ci─?, gdy?? jest on wewn─?trzkomórkowym przeka??nikiem sygna??u insulinowego. To w??a??nie brak inozytolu w organizmie wskazywany jest jako jedna z przyczyn wzrostu oporno??ci komórek na dzia??anie insuliny.

Dzi─?ki swojemu dzia??aniu inozytol poprawia przyjmowanie glukozy przez komórki, dzi─?ki czemu wp??ywa na ich od??ywienie, a tym samym glukoza nie jest zamieniana na tkank─? t??uszczow─?.
Mio-inozytol (jedna z aktywnych form inozytolu) wp??ywa na zmniejszenie hiperinsulinemi oraz hiperandrogenemi, przywracaj─?c owulacj─? i regularne cykle miesi─?czkowe u kobiet z PCOS.

Wiele bada?? potwierdza pozytywny efekt suplementacji mio-inozytolu na uwra??liwianie komórek na dzia??anie insuliny. Wykazano mi─?dzy innymi, ??e 12 tygodniowa kuracja obni??y??a st─???enia hormonów: LH, prolaktyny i testosteronu, a tak??e stosunek glukozy do insuliny i wska??nika HOMA-IR. W tym samym badaniu u wi─?kszo??ci pa?? dosz??o równie?? do przywrócenia regularnego miesi─?czkowania (badania przeprowadzono w 2013 roku).

wi─?ksza szansa na ci─???─? dieta

N-acetylo L-cysteina

N-acetylo L-cysteina znana równie?? jako NAC, N-acetylo L-cysteina lub N-acetylocysteina to kolejna substancja, która uwra??liwia komórki na dzia??anie insuliny. Badania wykaza??y, ??e wysokie dawki tej substancji powodowa??y wzrost poziomu zredukowanego glutationu, który jest silnym antyutleniaczem i zmniejsza skutki niekorzystnego dzia??ania wolnych rodników w organizmie. Co oznacza, ??e warto go przyjmowa─? aby unikn─?─? stresu oksydacyjnego, zniwelowa─? dzia??anie wolnych rodników w organizmie. 

Insulinooporno??─? jest schorzeniem, na które nie ma jednego lekarstwa jednak mo??na je mie─? pod kontrol─?. Dlatego bardzo wa??ne jest przede wszystkim wprowadzenie odpowiedniego stylu ??ycia, zmiany sposobu od??ywiania i wprowadzenia adekwatnej ilo??ci ─?wicze?? fizycznych.

Czytaj równie??: N-acetylo L-cysteina dla p??odno??ci pary

?Üród??a informacji:
N-acetylcysteine as an anti-oxidant and anti-inflammatory drug and its some clinical applications; D.M. Radomska-Le??niewska, P. Skopi??ski; Central European Journal of Immunology 2012;
N-acetyl-cysteine is a novel adjuvant to clomiphene citrate in clomiphene citrate-resistant patients with polycystic ovary syndrome; Ahmed Y. Rizk, M.D., Mohamed A. Bedaiwy, M.D., and Hesham G. Al-Inany, M.D.; Fertility and Sterility Vol. 83, No. 2, February 2005
Polycystic Ovary Syndrome: Insights into Therapeutic Approach with Inositols, Maria A. Sortino, Salvatore Salomone, Michele O. Carruba, Filippo Drago; Frontiers in Pharmacology 2017, Volume 8
Rola niedoboru inozytolu w patofizjologii zaburze?? wyst─?puj─?cych w zespole policystycznych jajników; Artur j. Jakimiuk, Jacek Szamatowicz; Ginekologia Polska 2014, 85
Stanowisko Zespo??u Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotycz─?ce stosowania preparatów zawieraj─?cych myo-inozytol przez pacjentki z zespo??em policystycznych jajników (PCOS) Ginekol Pol. 2/2014, 85, 158-160
The Efficacy of Inositol and N-Acetyl Cysteine Administration (Ovaric HP) in Improving the Ovarian Function in Infertile Women with PCOS with or without Insulin Resistance; A. Sacchinelli, R. Venturella, D. Lico, A. Di Cello, A. Lucia, E. Rania, R. Cirillo, F. Zullo; Obsterics and Gynecology International Volume 2014;

 

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane