Dietetyk Fertinea radzi Ô?? jak wdro??y─? zdrowe od??ywianie?


Z my??l─? o kobietach, kt??re staraj─? si─? o upragnion─? ci─???─?, kierujemy trzeci z kolei wpis z serii "Dietetyk Fertinea radzi...".┬áW tej serii wpis??w poruszamy tematy zwi─?zane z diet─? prop??odno??ciow─?, zdrowym trybem ??ycia oraz przybli??amy tematyk─? suplementacji w okresie starania si─? o dziecko.

Zdrowe jedzenie na talerzu

Pozostaj─?c w temacie suplementacji - ju?? teraz zapraszamy Ci─? do zapoznania si─? z artyku??em, który podpowiada jak zwi─?kszy─? swoj─? szans─? na ci─???─?: Jak zwi─?kszy─? szans─? na ci─???─?

A teraz zaczynamy! 
We?? kartk─? i d??ugopis, ewentualnie zrób tabelk─? w komputerze lub, je??eli wolisz, ??ci─?gnij aplikacj─? na telefon i zapisuj przez tydzie??:

 • Co jesz
 • Co pijesz
 • Ile i o której godzinie

Je??li chcesz mie─? jeszcze wi─?cej wiedzy o swoich nawykach, to notuj równie??, dlaczego si─?gasz po okre??lone jedzenie i co wtedy czujesz – czy jest to g??ód, ciekawo??─?, nuda, a mo??e uprzejmo??─? dla babci lub te?? dla towarzystwa.

Badania dowodz─?, ??e w krajach wysokorozwini─?tych zarówno si─?ganie po jedzenie, jak i wybór konkretnego posi??ku rzadko odbywa si─? z g??odu, a zwykle z innych powodów. ­Je??eli zale??y Ci na szybkim wdro??eniu zmian, mo??esz zastosowa─? i przeanalizowa─? dziennik ??ywieniowy z trzech dni, uwzgl─?dniaj─?c: jeden dzie?? weekendowy i dwa robocze.

??ywieniowa rozpiska

Kiedy ju?? b─?dziesz mie─? przed sob─? gotow─? rozpisk─?, to przyjrzyj si─? i pomy??l, z czego w swoich zwyczajach jeste?? zadowolona. Mo??e s─? to ??niadania? Du??o warzyw i owoców? Zbilansowane, domowe jedzenie? Regularno??─? posi??ków? Ka??dy z tych dobrych zwyczajów, to ogromny punkt dla Ciebie, poniewa?? to s─? kwestie, których nie b─?dziesz musia??a zmienia─?! Dieta prop??odno??ciowa ma wprawdzie szczególne elementy, o które nale??y zadba─? dodatkowo, ale przecie?? opiera si─? na zdrowej diecie zgodnej z piramid─? ??ywieniow─?.

zdrowe od??ywianie ci─???a

Piramida ??ywieniowa

Czym w ogóle jest piramida ??ywieniowa? To kompleksowa idea ??ywienia, której realizacja daje szanse na zdrowe ??ycie oraz zachowanie sprawno??ci intelektualnej i fizycznej. Wa??ne, by piramida, z której korzystasz by??a jak najnowsza, bo instytuty ??ywieniowe wprowadzaj─? zmiany uwzgl─?dniaj─?c wyniki nowych bada?? oraz potrzeby spo??eczne. Dlatego piramida I????, która pochodzi z 2017 roku i jest godna polecenia jako ??ród??o wiedzy o zdrowej diecie.

Jak wygl─?da taka piramida?

 • U jej podstawy jest aktywno??─? fizyczna nie tylko w formie sportu, ale tak??e rekreacyjnego ruchu: spacerów, chodzenia po schodach czy jazdy na rowerze. Dietetycy I???? uwa??aj─?, ??e na tak─? aktywno??─? fizyczn─? powinni??my po??wi─?ca─? codziennie 30-45 minut.
 • Tu?? obok, na tym samym poziomie jest picie wody, która powinna by─? naszym podstawowym napojem. Woda i ruch podstaw─? od??ywiania! W??a??nie takie podej??cie jest zgodne z wszystkimi innymi ??wiatowymi wytycznymi co do diety.
 • Tu?? powy??ej znajdziemy poziom warzyw i owoców, które powinny by─? podstaw─? naszego jedzenia, przy czym warzyw powinno by─? wi─?cej ni?? owoców – 2/3 lub nawet 3/4.
 • Nad warzywami znajdziemy pe??noziarniste produkty zbo??owe – s─? one znacznie zdrowsze ni?? bia??e oczyszczone m─?ki.
 • Nast─?pny w piramidzie jest nabia?? i jego przetwory, m.in.: mleko, kefir oraz ser.
 • Powy??ej mi─?sa, które powinny by─? zjadane w równowadze z rybami i nasionami ro??lin str─?czkowych.
 • I najwa??niejsze: t??uszcze! Te produkty nale??y wybiera─? m─?drze – z przewag─? t??uszczy ro??linnych t??oczonych na zimno oraz orzechów i nasion.

Zaleca si─? spo??ywa─? 4-5 posi??ków dziennie.

Ponadto, obok poprawnych nawyków ??ywieniowych, istotne jest uzupe??nianie witamin oraz mikro i makroelementów. Ma to kluczowe znaczenie zw??aszcza w ??wiadomym planowaniu macierzy??stwa! Je??eli zale??y nam dostarczeniu organizmowi wszystkich niezb─?dnych substancji, warto postawi─? na optymalne rozwi─?zania! Do takich nale??y Fertinea – dedykowana dla kobiet staraj─?cych si─? o dziecko kompozycja witamin, mikro i makroelementów oraz ekstraktów ro??linnych.

Przeanalizuj swoje menu

Teraz przyjrzyj si─? swojemu dzienniczkowi ??ywieniowemu! W ramach mobilizacji przyznawaj sobie zas??u??one punkty za np. butelk─? wody na biurku, jazd─? rowerem do pracy, zupy warzywne czy sa??atki z oliw─? z oliwek! Nastaw si─? pozytywnie na zmiany! Zamiast bia??ego pieczywa zjadaj z u??miechem na lunch w pracy chleb ??ytnim na zakwasie, a w domu przygotuj sobie owocowo-warzywne soki!

Punkty i u??miechy s─? Twoj─? baza do dalszych zmian na lepsze. Je??li jest ich du??o, to wspaniale, mo??esz si─? teraz skupi─? na udoskonaleniu swojej diety prop??odno??ciowej J

A co je??eli jest ich mniej? W takiej sytuacji przeanalizuj, które ze zmian mog??aby przynie??─? najwi─?cej korzy??ci zdrowotnych, a przy tym, które wydaj─? Ci si─? do wdro??enia na teraz.

W??a??nie tak – od teraz! Nie od poniedzia??ku czy nowego miesi─?ca, nie po urodzinach, wakacjach czy wyjedzeniu zapasów s??odyczy, tylko od teraz.

Jak wdro??y─? odpowiednie nawyki ??ywieniowe?

??eby by??o pro??ciej, mamy dla Ciebie podpowied??!

Zmiany, których potrzebuje wi─?kszo??─? ludzi i które mo??na wprowadzi─? bez odk??adania na pó??niej to:

 • Picie wi─?kszej ilo??ci wody. Zaleca si─? 30 ml dziennie na ka??dy kilogram masy cia??a, czyli osoba wa??─?ca 60 kg powinna wypija─? 2 l wody dziennie.
 • Jedzenie warzyw do ka??dego posi??ku. D─???ymy do zjadania 500 g warzyw i owoców dziennie, z ogromn─? przewag─? warzyw, rzecz jasna.
 • Czas na 30 minut codziennego spaceru. Mo??na zamieni─? na rower, nordic walking, koszenie trawy kosiark─? bez nap─?du, p??ywanie czy bieganie – najlepiej na ??wie??ym powietrzu.
 • Suplementacja witaminy D3, której niedobór mo??e mie─? nawet 90% spo??ecze??stwa – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca kobietom planuj─?cym ci─???─? dawk─? 2000 IU dziennie. Najlepiej jednak zrobi─? badanie krwi (poziom 25(OH)D) i ustali─? poziom suplementacji z lekarzem. Wi─?kszo??─? osób ma niedobory, a rola tej witaminy dla systemu odporno??ciowego i regulacji hormonów jest nieoceniona. Optymaln─? dawk─? witaminy D3 znajdziesz w Ferti Formula Oil.

Trzymam kciuki za Wasze zmiany!

 

Wi─?cej porad dotycz─?cych diety znajdziecie tutaj: Dieta dla p??odno??ci

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane