Aktywno??─? fizyczna podczas stara?? o dziecko


Regularne ─?wiczenia s─? podstaw─? zdrowego trybu ??ycia. To r??wnie?? najlepsza rzecz jak─? mo??emy podarowa─? naszemu organizmowi. Szczeg??lnie, gdy staramy si─? o dziecko Ô?? dobry stan zdrowia to warunek, jaki kobieta powinna spe??nia─?, gdy chce zaj??─? w ci─???─?. ─?wicz─?c, nie tylko przygotowujemy nasz organizm do pocz─?cia, lecz tak??e poprawiamy p??odno??─?.

─?wiczenia podczas starania si─? o dziecko

Sport to zdrowie! Podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywno??ci daje nam wiele korzy??ci. Wp??ywa nie tylko na popraw─? naszego zdrowia i kondycji, ale pozytywnie oddzia??uje na samopoczucie. ─?wiczenia powoduj─? wydzielanie endorfin, tzw. hormonów szcz─???cia, które znakomicie relaksuj─? umys?? i cia??o. Jest to szczególnie istotne dla kobiet, które przygotowuj─? swój organizm na pocz─?cie upragnionego maluszka. Dzi─?ki regularnej aktywno??ci mog─? podarowa─? swojemu organizmowi prawdziwy zastrzyk zdrowia i szybciej zaj??─? w ci─???─?.

Wp??yw aktywno??ci fizycznej na p??odno??─?

Do tego, by zosta─? mam─? nie trzeba by─? bardzo wysportowan─? osob─?. Jednak o zaj??ciu w ci─???─? decyduje wiele czynników, m.in. stan psychiczny i kondycja fizyczna. Dlatego regularne ─?wiczenia ca??ego organizmu i utrzymanie go w umiarkowanym nat─???eniu dobrze wp??ywaj─? na kobiec─? p??odno??─?. Wiele bada?? wskazuje, ??e nawet najmniejszy ruch mo??e wspomóc pocz─?cie dziecka.
Wysi??ek fizyczny dotlenia organizm, poprawia jego wydolno??─? i pozytywnie wp??ywa na funkcjonowanie uk??adu oddechowego. Poprawia elastyczno??─? skóry i wzmacnia mi─???nie, które pomagaj─? sp─?dzi─? ci─???e w dobrej kondycji i u??atwiaj─? poród. Ponadto uprawianie sportu chroni przed nadwag─? i oty??o??ci─?, które maj─? niekorzystny wp??yw na p??odno??─? obojga rodziców.
Aktywno??─? fizyczna roz??adowuje równie?? stres, który jest jednym z najwi─?kszych wrogów p??odno??ci. ─?wiczenia rozlu??niaj─? napi─?cie emocjonalne i z??o??─?. Powoduj─? wydzielanie endorfin, które odgrywaj─? istotn─? rol─? w trakcie stara?? o dziecko – rozlu??niaj─?, co jest bardzo wa??ne w okresie prekoncepcyjnym.

Co za du??o, to nie zdrowo

Pami─?tajmy, ??e z ─?wiczeniami nie mo??na przesadza─?. Zbyt intensywna aktywno??─? fizyczna mo??e przynie??─? odwrotny skutek od zamierzonego. Ponadto mo??e spowodowa─? rozregulowanie cyklu miesi─?czkowego i by─? przyczyn─? niep??odno??ci. Szczególnie, gdy w wyniku intensywnych treningów nast─?pi znaczna utrata tkanki t??uszczowej. Pewna jej ilo??─? jest niezb─?dna do prawid??owego funkcjonowania uk??adu rozrodczego kobiety.

Umiarkowany wysi??ek to najlepsze rozwi─?zanie. Je??eli nie przywyk??a?? do ─?wicze??, spróbuj stopniowo wprowadzi─? ruch do swojego ??ycia. Staraj si─? po??wi─?ca─? na aktywno??─? oko??o pó?? godziny dzienne i wybierz dyscyplin─? pozbawion─? wspó??zawodnictwa. Wykonuj ─?wiczenia s??u??─?ce wzmocnieniu mi─???ni, przy??pieszaj─?ce prac─? serca (aerobowe), poprawiaj─?ce kr─???enie i rozci─?gaj─?ce (przygotowuj─? cia??o do ci─???y). ??wietnie sprawdz─? si─? równie?? ─?wiczenia rozlu??niaj─?ce, które relaksuj─? cia??o i umys??. Warto zastanowi─? si─? wi─?c nad jog─?, bowiem jest to szczególnie warto??ciowy system ─?wicze?? dla kobiet planuj─?cych ci─???─?.

Czytaj równie??: Wspólna aktywno??─? fizyczna dla p??odno??ci

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane