Aktywno??─? fizyczna w ci─???y


Ci─???a to szczeg??lny okres w ??yciu ka??dej kobiety. Szcz─???liwy, ale i wymagaj─?cy. By lepiej znie??─? jej trudy, przysz??a mama powinna pomy??le─? o aktywno??ci fizycznej. To ??wietna forma relaksu, kt??ra ma ogromny wp??yw na stan zdrowia ci─???arnej.

Aktywno??─? fizyczna w ci─???y

9 miesi─?cy wyczekiwania na upragnionego maluszka to czas du??ych zmian w organizmie kobiety. Dlatego zaj??cie w ci─???e nie powinno stanowi─? przeszkody dla kontynuowania aktywno??ci fizycznej, poniewa?? ma ona pozytywny wp??yw na zdrowie przysz??ej mamy. Wiele bada?? naukowych wykaza??o, ??e umiarkowany i regularny wysi??ek w ci─???y jest bezpieczny, a co najwa??niejsze pomaga ??atwiej znie??─? jej trudy.

Pami─?taj jednak, by przed rozpocz─?ciem treningów skonsultowa─? si─? ze swoim lekarzem. Je??eli nie b─?dzie mia?? ??adnych przeciwwskaza??, a Twoja ci─???a nie jest zagro??ona, mo??esz przyst─?pi─? do planowania treningów. Warto pomy??le─? tak??e o umiarze i doborze aktywno??ci do swojego stanu. Istnieje wiele rodzajów ─?wicze??, które maj─? bardzo dobry wp??yw na rozwój p??odu oraz przygotowanie do porodu.

Jakie zmiany zachodz─? w organizmie kobiety podczas trwania ci─???y?

Po pierwsze, nag??y przyrost wagi znacznie obci─???a kr─?gos??up i stawy. Skóra ulega rozci─?gni─?ciu ponad swoje mo??liwo??ci, a rozrastaj─?ca si─? macica upo??ledza dzia??anie p??uc i narz─?dów wewn─?trznych. W drugim trymestrze ci─???y znacznie zwi─?ksza si─? obj─?to??─? krwi - serce pompuje jej nawet 6 litrów na minut─?, a zmiany w uk??adzie kr─???enia powoduj─? zwi─?kszon─? potliwo??─? i napady gor─?ca.
Jednak zmiany zachodz─? nie tylko w obr─?bie cia??a - zmienia si─? równie?? kondycja psychiczna. Pojawiaj─? si─? wahania nastroju, nierzadko powoduj─?c jego pogorszenie. Regularna aktywno??─? nie tylko pomaga utrzyma─? ogóln─? sprawno??─? cia??a, ale przede wszystkim pozytywnie wp??ywa na samopoczucie. ─?wiczenia w ci─???y pomagaj─? przysz??ej mamie odzyska─? komfort psychiczny, kontrol─? nad w??asnym cia??em i dodaj─? energii.

Jakie s─? korzy??ci uprawiania aktywno??ci fizycznej podczas ci─???y?

Systematyczna aktywno??─? fizyczna poprawia funkcjonowanie uk??adu kr─???enia i uk??adu oddechowego. Dzi─?ki temu przysz??a mama lepiej znosi wysi??ek podczas ci─???y. W trakcie ─?wicze?? zwi─?ksza si─? przep??yw krwi przez macic─? i ??o??ysko, a to pozytywnie wp??ywa na rozwój maluszka. ─?wicz─?ce mamy rzadziej odczuwaj─? ból pleców i ??atwiej znosz─? trudy ci─???y. Stwierdza si─? u nich wzrost przemiany materii, a co za tym idzie ni??szy przyrost masy cia??a i rzadsze wyst─?powanie oty??o??ci. Regularna aktywno??─? zmniejsza równie?? ryzyko komplikacji w czasie ci─???y, takich jak cukrzyca ci─???owa czy stan przedrzucawkowy. U trenuj─?cych przysz??ych mam stwierdza si─? wy??szy odsetek ci─??? o prawid??owym przebiegu.

Szacuje si─?, ??e czas trwania porodu to od 7 do 10 godziny. Aktywne ci─???arne s─? do niego lepiej przygotowane, cz─?sto maj─? szybszy poród (szybsze rozwarcie macicy) i odczuwaj─? mniejszy ból podczas skurczów partych. Ponadto czas hospitalizacji poporodowej jest krótszy, a w okresie po??ogu kobiety, które ─?wiczy??y w czasie ci─???y, szybciej odzyskuj─? sprawno??─? fizyczn─? i równowag─? psychiczn─?.

Jak ─?wiczy─? podczas ci─???y?

Wa??ne jest, aby przed rozpocz─?ciem jakiejkolwiek aktywno??ci skonsultowa─? si─? ze swoim lekarzem. Pami─?taj równie??, by dopasowa─? aktywno??─? fizyczn─? indywidualnie do swoich mo??liwo??ci oraz do kondycji, stopnia zaawansowania ci─???y oraz do tego, czy by??a?? aktywna przed ci─???─?. Podczas wysi??ku pij du??o wody (mineralnej niskozmineralizowanej), no?? lu??ne i wygodne ubrania, które nie b─?d─? uciska─? Twojego cia??a. ─?wicz umiarkowanie, by Twoje t─?tno nie przekroczy??o 140 uderze?? na minut─?. Pomy??l o ─?wiczeniach wzmacniaj─?cych plecy i nogi. Joga, pilates, p??ywanie czy spacery to najcz─???ciej polecane aktywno??ci. Unikaj wysi??ku, który mo??e narazi─? Ci─? na utrat─? równowagi i upadek, m.in. jazda na rowerze, rolkach czy nartach. Nie uprawiaj sportów kontaktowych i zespo??owych. Unikaj równie?? ─?wicze?? na mi─???nie brzucha oraz takich, które wymagaj─? le??enia na plecach. Nie przem─?czaj si─? – wystarcz─? 3-4 treningi tygodniowo.

Czytaj równie??: Jakie ─?wiczenia w ci─???y?

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane