N-acetylo L-cysteina dla p??odno??ci pary


W trakcie przygotowa?? do ci─???y trzeba zadba─? o te najwa??niejsze dla zap??odnienia kom??rki czyli kom??rki jajowe i plemniki. Ich jako??─? ma ogromne znaczenie dla powodzenia zap??odnienia, jak r??wnie?? dla zagnie??d??enia zarodka i jego rozwoju. Nale??y te?? pami─?ta─?, ??e ich jako??─? ma wp??yw na jako??─? przekazywanego potomstwu kodu genetycznego. Dlatego ochrona DNA kom??rek naszego cia??a jest szczeg??lnie wa??na gdy staramy si─? o dziecko.

NAC-dla-plodnosci-pary

CO TO JEST N-ACETYLO L-CYSTEINA?

NAC (N-acetylocysteina) to aminokwas, bior─?cy udzia?? w produkcji glutationu, który jest silnym antyoksydantem dzia??aj─?cym wewn─?trz komórek. Dzi─?ki temu dzia??aniu jest w stanie chroni─? DNA komórkowe przed dzia??aniem wolnych rodników. Tym samym N-acetylo L-cysteina wp??ywa na równowag─? tlenow─? w organizmie, odporno??─? oraz redukcj─? stanów zapalnych.

POPRAWA P?üODNO??CI KOBIETY

N-acetylocysteina poprzez swoje dzia??anie antyoksydacyjne chroni DNA komórek, w tym komórek jajowych. Ponadto uwra??liwia te komórki na dzia??anie insuliny, wspieraj─?c ich od??ywienie, co jest szczególnie wa??ne dla kobiet z zespo??em policystycznych jajników (PCOS)

Regulacja owulacji

W badaniach opublikowanych w Journal of Obstetrics and Gynecology wykazano, ??e dzi─?ki stosowaniu NAC u kobiet bior─?cych udzia?? w badaniu nast─?pi??a znacz─?ca poprawa owulacji, liczba ci─??? oraz liczba ??ywych urodze??. Po zastosowaniu NAC u kobiet z PCOS pojawi??y si─? spontaniczne owulacje oraz nast─?pi??a regularno??ci cykli miesi─?czkowych.

Równowaga hormonalna

N-acetylo L-cysteina wp??ywa na regulacj─? gospodarki hormonalnej kobiet poprzez oddzia??ywanie na receptory insuliny. Dlatego te?? jest polecana szczególnie kobietom zmagaj─?cym si─? z insulinooporno??ci─? i PCOS.  N-acetylocysteina ddzia??uje równie?? na obni??enie poziomu androgenów u kobiet z PCOS co przek??ada si─? na zmniejszenie poziomu hirsutyzmu i jego objawów. Dodatkowo wp??ywa ona na obni??enie poziomu cholesterolu.

Dzi─?ki swojemu wp??ywowi na owulacj─?, regulacj─? cykli miesi─?czkowych, a tak??e wp??yw na dzia??anie hormonów NAC zwi─?ksza szans─? na zap??odnienie, a tym samym szans─? na ci─???─?. 

POPRAWA P?üODNO??CI M─???CZYZNY

Jednym z czynników, który mo??e powodowa─? m─?sk─? niep??odno??─? jest nadprodukcja reaktywnych form tlenu takich jak np. wolne rodniki, które przyczyniaj─? si─? do powstania stresu oksydacyjnego. Wzrost poziomu stresu oksydacyjnego wp??ywa na parametry spermy. Brak równowagi tlenowej u m─???czyzn skutkuje problemami z jako??ci─? nasienia co przek??ada si─? na problemy z zap??odnieniem oraz utrzymaniem ci─???y.

Wp??yw N-acetylo L-cysteiny na p??odno??─? m─???czyzny by?? badany wielokrotnie. W jednym z bada?? m─???czyzn poddano leczeniu dawk─? 600 mg NAC dziennie. Po zastosowaniu takiej kuracji wzros??a ca??kowita ilo??─? antyoksydantów w surowicy i obni??y?? si─? wska??nik stresu oksydacyjnego. Badanie wykaza??o, ??e ten aminokwas wp??ywa na znacz─?c─? popraw─? ilo??ci, ruchliwo??ci oraz lepko??ci nasienia. Taka poprawa parametrów nasienia przek??ada si─? bezpo??rednio na wzrost szans na zap??odnienie, a tak??e zagnie??d??enie zarodka i utrzymanie ci─???y.

Je??li w??a??nie staracie si─? o ci─???─? to w Waszej diecie nie powinno zabrakn─?─? N-acetylo L-cysteiny. Jej dzia??anie wp??ywa znacz─?co na popraw─? jako??ci komórek p??ciowych, a przez to na wzrost szans na zap??odnienie. N-acetylocystein─? mo??ecie znale??─? w naszym proszku Fertinea Ferti Powder, w sk??ad którego równie?? wchodz─? mio-inozytol oraz L-arginina.

Czytaj równie??: Jak przyspieszy─? zaj??cie w cia??─? - poradnik dla par

??ród??a informacji:

Cysteine analogues potentiate glucose-induced insulin release in vitro, Diabetes vol. 35, no. 12, pp. 1390-1396, 1986
Effect of N-acetylcysteine as an adjuvant to clomiphene citrate for induction of ovulation in patients with polycystic ovary syndrome; Mofeed F. Mohammad, Yahia A. Wafa and Mohammad A. Haider, Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine - Al Azhar University; European Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 2017,4(07), 05-10;
Effects of N-acetylcysteine on semen parameters and oxidative/antioxidant status; Ciftci H1, Verit A, Savas M, Yeni E, Erel O.; Urology. 2009 Jul;74(1):73-6. doi: 10.1016/j.urology.2009.02.034. Epub 2009 May 9;
www.neuroexpert.org

 

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane