7 rzeczy, kt??re wp??ywaj─? na m─?sk─? p??odno??─?


Podczas stara?? o ci─???─? zdrowie przysz??ego taty jest r??wnie wa??ne jak zdrowie przysz??ej mamy. To od niego, a przede wszystkim od stanu nasienia zale??y czy dojdzie do zap??odnienia, a tak??e utrzymanie ci─???y i zdrowie dziecka.

szczesliwy mezczyzna ciaza

Wed??ug ostatnich bada?? u m─???czyzn z krajów zachodnich ilo??─? nasienia od lat 70-tych mionionego wieku spad??a o prawie 60%. Przyczyn─? takiego stanu upatruje si─? w zwi─?kszonym nara??eniu na stres, a tak??e w stosowanych chemikaliach, w tym pestycydach. Ponadto badania, których wyniki opublikowano w styczniu tego roku w magazynie Proceedings of the National Academy of Sciences, wykaza??y, ??e przyjmowanie 1200 mg ibuprofenu dziennie wp??ywa na m─?skie hormony i powoduje problemy z p??odno??ci─?, ju?? po 2 tygodniach. Dlatego te?? warto przyjrze─? si─? swojemu zdrowiu i nawykom, by wyeliminowa─? lub chocia?? zminimalizowa─? te czynniki, na które mamy bezpo??redni wp??yw, by przyspieszy─? i zwi─?kszy─? szanse na ci─???─?.

alkohol

Alkohol, w tym równie?? piwo mo??e obni??a─? poziom testosteronu, a tym samym spowodowa─? obni??enie jako??ci oraz ilo??ci nasienia. Ponadto alkohol wp??ywa na obni??enie libido i mo??e powodowa─? impotencj─?.

Palenie

Ameryka??skie Stowarzyszenie Medycyny Reprodukcyjnej potwierdza, ??e palenie papierosów wp??ywa na obni??enie jako??ci spermy. Badania wykaza??y, ??e u palaczy jako??─? nasienia jest obni??ona, w tym ruchliwo??─? plemników oraz, ??e sperma palaczy zawiera wi─?ksz─? liczb─? plemników o nieprawid??owej budowie.

Telefony komórkowe

Telefon komórkowy nagrzewa si─?  podczas dzia??ania. Trzymanie takiego ciep??ego telefonu w przedniej kieszeni spodni mo??e wp??ywa─? na podniesienie temperatury j─?der, a tym samym powodowa─? ich przegrzanie. Przegrzanie jader bardzo negatywnie wp??ywa na jako??─? nasienia oraz jego ilo??─?. Potwierdzaj─? to badania opublikowane w magazynie Reproductive BioMedicine, wed??ug których trzymanie telefonu w przedniej kieszeni spodni spowodowa?? obni??enie parametrów spermy a?? u 47% badanych.

Niedostateczna ilo??─? snu

Sen ma ogromny wp??yw na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Odpowiednia ilo??─? snu dla doros??ego m─???czyzny to 7-8 godzin. Niedostateczna ilo??─? snu, poni??ej 6 godzin dziennie, wp??ywa negatywnie na p??odno??─?. Badania wykaza??y, ??e w takich przypadkach szanse na zap??odnienie spadaj─? nawet o 31%. Z drugiej jednak strony zbyt du??a ilo??─? snu równie?? negatywnie wp??ywa na zdrowie.

Wysoka temperatura

Tak jak dla m─???czyzn niewskazane jest trzymanie telefonu komórkowego w przedniej kieszeni spodni, tak równie?? z powodu temperatury niewskazane s─? d??ugie gor─?ce k─?piele oraz podgrzewane siedzenia w samochodzie. W Niemczech, na Uniwersytecie w Giessen, przeprowadzono badania, które wykaza??y, ??e podgrzewane siedzenia mog─? podnie??─? temperatur─? moszny nawet o 3 stopnie.

Idealna temperatura dla j─?der jest ni??sza jak temperatura cia??a, dlatego te?? s─? one umieszczone poza jam─? brzuszn─?. Nara??anie j─?der na wysokie temperatury wp??ywa negatywnie na produkcj─? nasienia, na jego jako??─? i ilo??─?, co wykaza??y badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Kalifornii.

Przetworzone czerwone mi─?so

Badacze z Harvard Chan Public Health School sugeruj─?, ??e warto ograniczy─? w diecie p??odno??ci spo??ycie przetworzonego czerwonego mi─?sa, gdy?? powoduje ono problemy z zap??odnieniem. Jednak nie trzeba w ca??o??ci rezygnowa─?, czy ogranicza─? spo??ycie mi─?sa, gdy?? w tych samych badaniach wykazano, ??e w przypadku, gdy dieta m─???czyzny opiera si─? na drobiu szanse na zap??odnienie rosn─?, nawet o 13%.

nadwaga

Badacze z Ameryka??skiego Stowarzyszenia Medycyny Reprodukcyjnej wykazali, ??e równie?? w przypadku m─???czyzn wska??nik BMI ma du??e znaczenie dla sukcesu zap??odnienia. Nadwaga i oty??o??─? m─???czyzny wp??ywaj─? negatywnie na jako??─? spermy, w tym równie?? na jako??─? kodu genetycznego zawartego w plemnikach. Dzieje si─? tak dlatego, ??e nadmierna ilo??─? tkanki t??uszczowej prawdopodobnie wp??ywa negatywnie na poziom testosteronu i inne hormony zwi─?zane z reprodukcj─?.

Dla sukcesu zap??odnienia oraz zdrowia przysz??ego dziecka m─???czyzna musi zadba─? o jako??─? swojego nasienia. Mo??e to zrobi─? dbaj─?c o siebie poprzez odpowiedni─? dawk─? ruchu, ale równie??, albo wr─?cz przede wszystkim przez dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilo??ci odpowiednich sk??adników. Warto zmodyfikowa─? swoj─? diet─?, a tak??e suplementowa─? sk??adniki, które poprawiaj─? jako??─? nasienia, np. N-acetylocystein─? (wi─?cej o niej przeczytasz tutaj: N-acetylocysteina dla p??odno??ci pary ).

Czytaj dalej: Jak przyspieszy─? zaj??cie w ci─???─? - poradnik dla par

 

 

??ród??a informacji:
PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
University of California San Francisco
The National Center for Biotechnology Information

 

 Przejd┼║ do sklepu FERTINEA

Chcesz dowiedzie─ç si─Ö wi─Öcej?

Nasi konsultanci odpowiedz─ů na Twoje pytania

* - pola wymagane